Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av LS Cable & System Ltd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-439/14, LS Cable & System mot kommissionen

(Mål C-596/16 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: LS Cable & System Ltd (ombud: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

slutligt avgöra ärendet i enlighet med artikel 61 i domstolens stadga och med stöd därav ogiltigförklara beslutet1 i den mån det berör klaganden och inom ramen för sin obegränsade behörighet sätta ned det bötesbelopp som klaganden har ådömts,

för det fall domstolen inte slutligt avgör ärendet, besluta att frågan om rättegångskostnaderna ska anstå och återförvisa ärendet till tribunalen för omprövning i enlighet med det som fastställts av domstolen, och

förplikta kommissionen att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för förfarandet vid tribunalen och domstolen i enlighet med artikel 184 i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument

1.    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen uppenbart misstolkade den uppenbara betydelsen av bevisen i fråga om klagandens anbud avseende EES-projekten.

2.    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen fann att klaganden hade följt hemlands-avtalet på grund av att klagandens ombud hade varit på ett möte och att den rättspraxis som avser öppet avståndstagande således var tillämplig på klaganden.

3.    Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen fann att klaganden endast kunde motbevisa presumtionen om att hemlandsprincipen hade tillämpats, på grund av att klagandens ombud hade varit på ett möte, genom att på mötet ”öppet ta avstånd” från den.

____________

1 Kommissionens beslut C(2014) 2139 final av den 2 april 2014 om ett förfarande för tillämpning av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet.