Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 2 lipca 2018 r. – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/BALEMA GmbH.

(Sprawa C-432/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Strona pozwana: BALEMA GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy ochrona nazwy w całości „Aceto Balsamico di Modenaˮ obejmuje wykorzystanie poszczególnych słów o znaczeniu niegeograficznym składające się na [tę] nazwę złożoną („Acetoˮ, „Balsamicoˮ, „Aceto Balsamicoˮ)1 ?

____________

1 Wykładnia art. 1 rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Dz.U. 2009 L 175, s.7).