Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 16. srpna 2018 – IL a další v. Land Nordrhein-Westfalen

(Věc C-535/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobci: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, společenství dědiců po paní QD (tvořené RC a SB), TA, UZ, VY, WX

Žalovaná: Land Nordrhein-Westfalen

Předběžné otázky

Musí být čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU1 ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, dále jen „směrnice EIA“, vykládán v tom smyslu, že je s ním slučitelné ustanovení vnitrostátního práva, podle nějž je žalobce, který není státem uznaným spolkem na ochranu životního prostředí, oprávněn požadovat zrušení rozhodnutí z důvodu procesní vady jen tehdy, pokud tato procesní vada odňala zákonem zakotvenou možnost účastnit se rozhodovacího procesu přímo jemu samému?

a) Musí být čl. 4 odst. 1 písm. a) body i) až iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES2 ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, naposledy pozměněné článkem 1 směrnice Komise 2014/101/EU3 ze dne 30. října 2014 (Úř. věst. 2014, L 311, s. 32), dále jen „rámcová směrnice o vodě“, vykládán v tom smyslu, že obsahuje nejen hmotně právní kritérium přezkumu, nýbrž i požadavky kladené na schvalovací správní řízení?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku a):

Musí se účast veřejnosti podle článku 6 směrnice EIA vždy povinně vztahovat na dokumentaci vodoprávního posouzení ve výše uvedeném smyslu, nebo je přípustné rozlišování podle doby vyhotovení této dokumentace a její komplexnosti?

Musí být pojem zhoršení stavu útvaru podzemních vod, který je uveden v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu i) rámcové směrnice o vodě, vykládán v tom smyslu, že ke zhoršení chemického stavu útvaru podzemních vod dojde, jakmile je v souvislosti s projektem překročena alespoň jedna norma environmentální kvality pro daný ukazatel, a bez ohledu na tuto okolnost v případě, že je pro znečišťující látku již překročena relevantní prahová hodnota, představuje zhoršení každé další (měřitelné) zvýšení koncentrace?

a) Musí být článek 4 rámcové směrnice o vodách – s ohledem na svůj závazný účinek (článek 288 SFEU) a na záruku účinné právní ochrany (článek 19 SEU) – vykládán v tom smyslu, že se všichni příslušníci veřejnosti dotčené daným projektem, kteří tvrdí, že jsou schválením tohoto projektu dotčeni ve svých právech, mohou soudní cestou dovolávat porušení vodoprávního zákazu zhoršení, resp. povinnosti zlepšení?

b)     V případě záporné odpovědi na otázku a):

Musí být článek 4 rámcové směrnice o vodě – s ohledem na svůj účel – vykládán v tom smyslu, že v každém případě ti žalobci, kteří mají v blízkosti plánované trasy silnice domovní studny pro individuální zásobování vodou, jsou oprávněni uplatnit porušení vodoprávního zákazu zhoršení, resp. povinnosti zlepšení soudní cestou?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 26, s. 1.

2 Úř. věst. 2000, L 327, s. 1.

3 Úř. věst. 2014, L 311, s. 32.