Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 16 august 2018 – IL și alții/Land Nordrhein-Westfalen

(Cauza C-535/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamanți: IL JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, comunitatea de moștenitori ai doamnei QD (compusă din RC și SB), TA, UZ, VY, WX

Pârât: Land Nordrhein-Westfalen

Întrebările preliminare

Articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte1 publice și private asupra mediului (denumită în continuare: „Directiva EEM”) trebuie interpretat în sensul că este compatibilă cu acesta o dispoziție națională potrivit căreia un reclamant care nu este o asociație recunoscută de mediu poate solicita anularea unei decizii din cauza unui viciu de procedură numai atunci când viciul respectiv l-a privat personal de posibilitatea legală de participare la procesul de luare a deciziilor?

a)    Articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iii) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei2 , astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 1 din Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 20143 (denumită în continuare: „Directiva-cadru privind apa” sau „DCA”) trebuie interpretat în sensul că nu prevede numai un criteriu de fond, ci include, de asemenea, cerințe privind procedura de autorizare administrativă?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea a):

Participarea publicului în sensul articolului 6 din Directiva EEM trebuie să se refere în mod obligatoriu la documentația de evaluare cu privire la domeniul apei în sensul de mai sus sau se permite o diferențiere în funcție de data întocmirii documentului și de complexitatea acestuia?

Noțiunea de deteriorare a stării unui corp de apă subterană de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din DCA trebuie interpretată în sensul că există o deteriorare a stării chimice a unui corp de apă subterană de îndată ce, din cauza proiectului, s-a depășit cel puțin un standard de calitate a mediului, pentru un anumit parametru, și că independent de acest aspect, atunci când concentrația unui poluant a depășit deja pragul determinant, orice altă creștere (măsurabilă) a concentrației constituie o deteriorare?

a)    Luând în considerare efectul său obligatoriu (articolul 288 TFUE) și garantarea protecției jurisdicționale efective (articolul 19 TUE), articolul 4 din DCA trebuie interpretat în sensul că toți membrii publicului afectat de un proiect care pretind că aprobarea proiectului le încalcă drepturile, sunt împuterniciți să invoce în instanță și încălcări ale interdicției deteriorării și ale obligației de îmbunătățire prevăzute de legislația în domeniul apei?

b)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea a):

Având în vedere finalitatea articolului 4 din DCA, această dispoziție trebuie interpretată în sensul că, în orice caz, reclamanții care, în scopul alimentării cu apă pentru uz privat, exploatează fântâni domestice în imediata apropiere a șoselei planificate, pot să invoce în instanță încălcări ale interdicției deteriorării și ale obligației de îmbunătățire prevăzute de legislația în domeniul apei?

____________

1     JO 2012, L 26, p. 1.

2     JO 2000, L 327, p. 1, Ediţie specială, 15/vol. 6, p. 193.

3     JO 2014, L 311, p. 32.