Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 16. augusta 2018 – IL a i./Land Nordrhein-Westfalen

(vec C-535/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgerichts

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, Erbengemeinschaft nach Frau QD (bestehend aus RC und SB), TA, UZ, VY, WX

Žalovaný: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 11 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie1 – ďalej len „smernica PVŽP“ – vykladať v tom zmysle, že je s ním v súlade právny predpis vnútroštátneho práva, podľa ktorého žalobca, ktorý nie je uznaným združením na ochranu životného prostredia, môže požadovať zrušenie rozhodnutia z dôvodu procesných chýb iba vtedy, ak mu z dôvodu procesnej chyby bola odňatá zákonom stanovená možnosť účasti na rozhodovacom procese?

2.    a)    Má sa článok 4 ods. 1 písm. a) body i) až iii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva2 , naposledy zmenenej článkom 1 smernice Komisie 2014/101/EÚ z 30. októbra 20143 , – ďalej len „smernica RSV“ – vykladať v tom zmysle, že neobsahuje len hmotnoprávne kritérium posúdenia, ale okrem neho aj požiadavky úradného povoľovacieho konania?

b)    V prípade, že odpoveď na otázku pod písm. a) je kladná:

Musí sa účasť verejnosti podľa článku 6 smernice PVŽP vždy nevyhnutne vzťahovať na dokumenty týkajúce sa posudzovania právnych predpisov z oblasti vodného hospodárstva v zmysle vyššie uvedeného alebo je prípustné rozlišovanie podľa dátumu vyhotovenia dokumentu a jeho zložitosti?

3.    Má sa pojem zhoršenie stavu útvaru podzemnej vody v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i) smernice RSV vykladať v tom zmysle, že o zhoršenie chemického stavu útvaru podzemnej vody ide, ak je v rámci projektu prekročená čo len jedna norma kvality životného prostredia pre niektorý parameter, a že nezávisle od toho potom, keď už znečisťujúca látka prekročila príslušnú prahovú hodnotu, každé ďalšie (merateľné) zvýšenie koncentrácie predstavuje zhoršenie?

4.    a)    Má sa článok 4 smernice RSV vykladať s ohľadom na jej záväzný účinok (článok 288 ZFEÚ) a záruky účinnej právnej ochrany (článok 19 ZEÚ) v tom zmysle, že všetci členovia verejnosti dotknutej projektom, ktorí namietajú porušenie svojich práv v dôsledku povolenia zámeru, sú tiež oprávnení podať žalobu na súde proti porušovaniu zákazu zhoršenia kvality vody a na účely uloženia povinnosti jej zlepšenia?

b)    V prípade, že odpoveď na otázku pod písm. a) je záporná:

Má sa článok 4 smernice RSV vykladať s ohľadom na jej účel v tom zmysle, že v každom prípade sú žalobcovia, ktorí majú v blízkosti plánovaného trasovania cesty domáce studne na zásobovanie vodou, oprávnení podať žalobu na súde proti porušovaniu zákazu zhoršenia kvality vody a na účely uloženia povinnosti zlepšenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 26, 2012, s. 1.

2 Ú. v. ES L 327, 2000, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275.

3 Ú. v. EÚ L 311, 2014, s. 32.