Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerich (Nemčija) 16. avgusta 2018 – IL in drugi/Land Nordrhein-Westfalen

(Zadeva C-535/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgerich

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IL in 12 drugih tožečih strank

Tožena stranka: Land Nordrhein-Westfalen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 11(1)(b) Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje1  – v nadaljevanju: Direktiva o PVO – razlagati tako, da je z njim združljiva določba nacionalnega prava, v skladu s katero lahko tožeča stranka, ki ni pooblaščeno okoljsko združenje, zahteva odpravo odločbe zaradi kršitve postopka samo, kadar ji je bila zaradi te kršitve odvzeta možnost za v zakonu določeno sodelovanje v postopku odločanja?

2.    a)    Ali je treba člen 4(1)(a), od (i) do (iii), Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike2 , kakor je bil nazadnje spremenjen s členom 1 Direktive Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 (UL L 311, str. 32) – v nadaljevanju: Okvirna direktiva o vodah – razlagati tako, da ne vsebuje samo materialnopravnega merila presoje, temveč tudi določbe glede uradnega postopka odobritve?

b)    Če je odgovor na vprašanje a) pritrdilen:

Ali se mora sodelovanje javnosti na podlagi člena 6 Direktive o PVO vedno obvezno nanašati na dokumente v zvezi s presojo na podlagi predpisov o vodah v navedenem smislu ali pa je dopustno razlikovanje glede na čas sprejetja dokumenta in njegovo zapletenost?

3.    Ali je pojem poslabšanja stanja telesa podzemne vode iz člena 4(1)(b)(i) Okvirne direktive o vodah treba razlagati tako, da gre za poslabšanje kemijskega stanja telesa podzemne vode, kadar se v okviru projekta preseže vsaj en okoljski standard kakovosti za en parameter, in da ne glede na to, ali je za določeno onesnaževalo upoštevna mejna vrednost že presežena, vsako nadaljnje (merljivo) naraščanje koncentracije pomeni poslabšanje?

4.    a)    Ali je treba člen 4 Okvirne direktive o vodah – glede na njegovo zavezujočo naravo (člen 288 PDEU) in zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva (člen 19 PEU) – razlagati tako, da so vsi člani javnosti, ki jo zadeva projekt in ki trdijo, da jim bodo zaradi potrditve načrta kršene pravice, tudi opravičeni, da sodno uveljavljajo kršitve prepovedi poslabšanja in obveznosti izboljšanja na podlagi predpisov o vodah?

b)    Če je odgovor na vprašanje a) nikalen:

Ali je treba člen 4 Okvirne direktive o vodah – ob upoštevanju njegovega cilja – razlagati tako, da so tožeče stranke, ki imajo v bližini načrtovane cestne trase lastno zajetje za oskrbo s pitno vodo, upravičene sodno uveljavljati kršitve prepovedi poslabšanja in obveznosti izboljšanja na podlagi predpisov o vodah?

____________

1     UL L 26, str. 1.

2     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 275.