Language of document :

Жалба, подадена на 19 септември 2018 г. от Viscas Corp. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-422/14, Viscas/Комисия

(Дело C-582/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Viscas Corp. (представител: J.-F. Bellis, lawyer)

Други страни в производството: Европейска комисия, Furukawa Electric Co. Ltd

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-422/14, Viscas Corp./Комисия, доколкото с него се отхвърля правното основание нарушение на принципа на равно третиране с оглед на изчисляването на размера на глобата, наложена на Viscas и се осъжда Viscas да заплати съдебните разноски,

да отмени член 2 oт Решение C(2014) 2139 окончателен1 на Комисията, доколкото определя размера на глобата, наложена на Viscas, на 34 992 000 EUR,

да определи размер на глобата, наложена на Viscas поради нарушението, установено в член 1 от това решение, на 19 595 520 EUR,

да осъди Комисията да заплати разноските в настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата Viscas се позовава на едно правно основание, а именно нарушение с решението на Общия съд на принципа на равно третиране, поради това, че в него се приема методологията за определяне на релевантната стойност на продажбите, основана на точка 18 от Насоките2 , приложена от Комисията в оспореното решение. Тази методология предвиждала съществено дискриминационно предимство за производителите, участващи в нарушението едновременно в европейския и в световния картел, в сравнение с тези, участващи само в световната част. Определянето на съответния принос на производителите в нарушението в действителност отчитало частта на европейския картел и следователно значително подценявало тежестта в нарушението на производителите, участващи и в двете части, облагодетелствайки ги по този начин за участието им в два картела, вместо в един, налагайки им глоби средно с 44% по-ниски отколкото ако нарушението беше ограничено само до европейската част.

____________

1 Решение на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 oт Споразумението за ЕИП (преписка AT.39610 — Power Cables) (нотифицирано като документ C(2014) 2139 окончателен) (OВ C 319, 2014 г., стp. 10)

2 Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (ОВ C 210, 2006 г. стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264)