Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2018 Viscas Corp. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-422/14, Viscas v. Komise

(Věc C-582/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Viscas Corp. (zástupce: J.-F. Bellis, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Furukawa Electric Co. Ltd

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ve věci T-422/14, Viscas Corp. v. Komise v rozsahu, v němž byl zamítnut žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení, pokud jde o výpočet výše pokuty uložené společnosti Viscas a této společnosti byla uložena povinnost uhradit náklady řízení,

zrušil článek 2 rozhodnutí Komise C (2014) 2139 final1 v rozsahu, v němž stanoví výši pokuty, která byla uložena společnosti Viscas ve výši 34 992 000 eur,

stanovil pokutu, která se ukládá společnosti Viscas z důvodu porušení zjištěného v článku 1 uvedeného rozhodnutí, ve výši 19 595 520 eur,

uložil Komisi náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Společnsot Viscas na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí jediný důvod vycházející z tvrzení, že rozsudek Tribunálu je v rozporu se zásadou rovného zacházení v rozsahu, v jakém potvrdil metodu určení příslušné hodnoty prodejů na základě bodu 18 pokynů pro výpočet pokut2 , které Komise použila v napadeném rozhodnutí. Tato metoda poskytuje značnou diskriminační výhodu pro výrobce, kteří byli zapojeni do konfigurací evropského kartelu a zároveň konfigurací mezinárodního kartelu, ve srovnání s těmi, kteří se zapojili pouze do mezinárodní konfigurace. Stanovení jednotlivých podílů výrobců na protiprávním jednání ve skutečnosti nezohledňuje konfiguraci evropského kartelu, a tím značně snižuje závažnost protiprávního jednání výrobců, kteří se podílejí na obou kartelových konfiguracích, a ve skutečnosti je odměňuje za to, že byli zapojeni do dvou kartelů namísto jednoho tím, že jim ukládá pokuty, které jsou v průměru o 44% nižší, než pokuty, které by jim byly uloženy, kdyby protiprávní jednání bylo omezeno pouze na konfiguraci evropského kartelu.

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39610 — Elektrické kabely) [oznámené pod číslem C(2014) 2139 final] (Úř. věst. 2014, C 319, s. 10)

2 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).