Language of document :

Appel iværksat den 19. september 2018 af Viscas Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-422/14, Viscas mod Kommissionen

(Sag C-582/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Viscas Corp. (ved lawyer J.-F. Bellis)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Furukawa Electric Co. Ltd

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets dom i sag T-422/14, Viscas Corp. mod Kommissionen ophæves, for så vidt som Retten heri forkastede anbringendet om, at ligebehandlingsprincippet var blevet tilsidesat med hensyn til beregningen af den bøde, som Viscas blev pålagt, og pålagde Viscas at betale sagsomkostningerne.

artikel 2 i Kommissionens afgørelse C(2014) 2139 final 1 annulleres, for så vidt som den fastsætter den bøde, som Viscas blev pålagt, til 34 992 000 EUR.

den bøde, som Viscas blev pålagt for den overtrædelse, som blev fastslået i afgørelsens artikel 1, fastsættes til 19 595 520 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i denne sag såvel som i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har Viscas fremsat et enkelt anbringende om, at Rettens dom tilsidesætter ligebehandlingsprincippet ved at stadfæste den metode til fastsættelse af den relevante værdi af afsætningen i henhold til bøderetningslinjernes 2 punkt 18, som Kommissionen anvendte i den anfægtede afgørelse. Metoden giver de producenter, som både var involveret i den europæiske og den internationale kartelkonfiguration vedrørende overtrædelsen, en væsentlig fordel i forhold til de producenter, som alene var involveret i den internationale kartelkonfiguration, hvilket er udtryk for forskelsbehandling. Ved fastsættelsen af producenternes respektive bidrag til overtrædelsen tages der således ikke højde for den europæiske kartelkonfiguration, og den andel i overtrædelsen, som de producenter, der var involveret i begge kartelkonfigurationer, havde, undervurderes væsentligt, idet de ved at blive pålagt bøder, som er gennemsnitligt 44% lavere i forhold til, hvis overtrædelsen havde været begrænset til den europæiske kartelkonfiguration, faktisk belønnes for at have været involveret i to karteller i stedet for ét.

____________

1     Kommissionens afgørelse af 2.4.2014 om en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53 (Sag AT.39610 – Elkabler) (meddelt under nummer C(2014) 2139 final) (EUT 2014, C 319, s. 10)

2     Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1/2003 (EUT 2006, C 210, s. 2).