Language of document :

Viscas Corp. 19. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-422/14: Viscas versus komisjon

(kohtuasi C-582/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Viscas Corp. (esindaja: advokaat J.-F. Bellis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Furukawa Electric Co. Ltd

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsus kohtuasjas T-422/14: Viscas Corp. vs. komisjon osas, milles lükati tagasi väide, et Viscas’ile määratud trahvi arvutamisel on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet, ja osas, milles Viscas’ilt mõisteti välja kohtukulud;

tühistada komisjoni otsuse C(2014) 2139 final1 artikkel 2 osas, milles selles määratakse Viscas’i tasumisele kuuluvaks trahviks 34 992 000 eurot;

määrata Viscas’ile otsuse artiklis 1 tuvastatud rikkumise eest trahv summas 19 595 520 eurot;

mõista käesoleva menetluse ja Üldkohtu menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamisel tugineb Viscas ühele väitele, mille kohaselt Üldkohtu otsus rikub võrdse kohtlemise põhimõtet, sest selles nõustuti asjasse puutuva müügiväärtuse arvutamise meetodiga, mis põhines trahvi arvutamise suuniste2 punktil 18, mida komisjon vaidlustatud otsuses kohaldas. See meetod annab olulise diskrimineeriva eelise tootjatele, kes osalesid nii Euroopa kartellis kui ka rahvusvahelises kartellis seisnevas rikkumises võrreldes nendega, kes osalesid ainult rahvusvahelises kartellis. Selle kindlaksmääramisel, milline oli tootjate panus rikkumise toimepanemisse, Euroopa kartelli arvesse ei võetud, ja seega alahinnati oluliselt nende tootjate rikkumist, kes kuulusid mõlemasse kartelli, koheldes neid leebemalt selle eest, et nad kuulusid kahte, mitte ühte kartelli, arvestades, et neile määrati trahvid, mis olid keskmiselt 44% madalamad kui see, mis neile oleks määratud juhul, kui nende rikkumine olek piirdunud ainult Euroopa kartelliga.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39610 – elektrikaablid) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2139 final all) (ELT 2014, C 319, lk 10).

2 Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT 2006, C 210, lk 2).