Language of document :

Valitus, jonka Viscas Corp. on tehnyt 19.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-422/14, Viscas v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-582/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Viscas Corp. (edustaja: J.-F. Bellis, lawyer)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Furukawa Electric Co. Ltd

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-422/14 antama tuomio Viscas Corp. v. komissio on kumottava siltä osin kuin sillä hylättiin kanneperuste, jonka mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta loukattiin Viscasille määrättyjen sakkojen suuruuden laskennassa, ja velvoitettiin Viscas korvaamaan oikeudenkäyntikulut

komission päätöksen C(2014) 2139 final1 2 artikla on kumottava siltä osin kuin siinä asetetaan Viscasille määrättyjen sakkojen suuruudeksi 34 992 000 euroa

Viscasille komission päätöksen 1 artiklassa todetun rikkomisen perusteella määrättyjen sakkojen suuruudeksi on vahvistettava 19 595 520 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat tästä oikeudenkäynnistä ja oikeudenkäynnistä unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Viscas vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomiossa rikotaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta noudattamalla merkityksellisen myyntiarvon määrittämismenetelmää, joka perustuu sakkojen laskennasta annettujen suuntaviivojen2 18 kohtaan, jota komissio sovelsi riidanalaisessa päätöksessä. Tämä menetelmä antaa huomattavan syrjivän edun tuottajille, jotka ovat osallistuneet sekä rikkomisen käsittävän kartellin eurooppalaiseen että sen kansainväliseen kokoonpanoon niihin tuottajiin verrattuna, jotka ovat osallistuneet vain kansainväliseen kokoonpanoon. Kun on määritetty kunkin tuottajan osuus rikkomiseen, ei nimittäin ole otettu huomioon kartellin eurooppalaista kokoonpanoa, ja määrityksessä on siis huomattavasti aliarvioitu niiden tuottajien painoarvo rikkomisessa, jotka ovat osallistuneet molempiin kartellin kokoonpanoihin, ja itse asiassa palkittu niitä osallistumisesta kahteen kartelliin pikemminkin kuin yhteen määräämällä niille sakot, jotka ovat keskimäärin 44 prosenttia alemmat kuin jos rikkominen olisi rajoitettu kartellin eurooppalaiseen kokoonpanoon.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39610 – Voimakaapelit) (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2139 final) 2.4.2014 annettu komission päätös (EUVL 2014, C 319, s. 10).

2 Suuntaviivat asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL 2006, C 210, s. 2).