Language of document :

2018 m. rugsėjo 19 d. Viscas Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-422/14, Viscas / Komisija

(Byla C-582/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Viscas Corp., atstovaujama advokato J.-F. Bellis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Furukawa Electric Co. Ltd

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T–422/14, Viscas Corp. / Komisija, tiek, kiek juo buvo atmestas teisinis pagrindas dėl vienodo požiūrio principo pažeidimo apskaičiuojant Viscas paskirtos baudos dydį ir tiek, kiek Viscas buvo įpareigota padengti bylinėjimosi išlaidas;

panaikinti Komisijos sprendimo C(2014) 2139 final1 2 straipsnį tiek, kiek juo Viscas paskirta 34 992 000 EUR dydžio bauda;

nustatyti 19 595 520 eurų dydžio Viscas to sprendimo 1 straipsnyje už pažeidimą paskirtą baudą;

įpareigoti Komisiją padengti bylinėjimosi šiame procese ir procese Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą Viscas remiasi vieninteliu teisiniu pagrindu ir teigia, kad Bendrojo Teismo sprendimas pažeidžia vienodo požiūrio principą tiek, kiek buvo patvirtinta Komisijos ginčijamame sprendime taikyta metodologija nustatant atitinkamą pardavimų vertę, grindžiama Baudų apskaičiavimo gairių2 18 punktu. Taikant šią metodologiją gamintojai, dalyvaujantys tiek Europos kartelyje, tiek tarptautiniame kartelyje, įgyja esminį diskriminacinį pranašumą palyginus su tais gamintojais, kurie dalyvavo tik tarptautiniame kartelyje. Nustatant gamintojų atitinkamą prisidėjimą prie pažeidimo iš tikrųjų neatsižvelgiama į Europos kartelį ir todėl žymiai sumažinamas gamintojų, dalyvavusių abiejuose karteliuose, vaidmuo darant pažeidimą, o taip iš esmės kompensuojamas jų dalyvavimas dviejuose karteliuose vietoje dalyvavimo viename kartelyje, nustatant jiems baudas, kurios yra vidutiniškai 44 % mažesnės nei tos, kurios būtų buvusios, jei pažeidimas būtų darytas dalyvaujant Europos kartelyje.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) (pranešta dokumentu Nr.  C(2014) 2139 final) (OL C 319, 2014, p. 10).

2 Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).