Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 19. septembrī Viscas Corp. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-422/14 Viscas/Komisija

(Lieta C-582/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Viscas Corp. (pārstāvis: J.-F. Bellis, advokāts)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Furukawa Electric Co. Ltd

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-422/14 Viscas Corp/Komisija, ciktāl ar to tika noraidīts prasības pamats par vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu attiecībā uz Viscas uzliktā naudas soda aprēķināšanu un piespriests Viscas atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

atcelt Komisijas Lēmuma C(2014) 2139 final 1 2. pantu, ciktāl ar to Viscas uzliktais naudas sods tiek noteikts 34 992 000 EUR apmērā;

noteikt naudas sodu, kas uzlikts Viscas sakarā ar šī lēmuma 1. pantā konstatēto pārkāpumu, 19 595 520 EUR apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Lai pamatotu apelācijas sūdzību, Viscas atsaucas uz vienu pamatu, kas ir balstīts uz to, ka Vispārējās tiesas spriedums esot pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam, pārdošanas apjoma noteikšanai atbalstot metodoloģiju, pamatojoties uz Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 2 18. punktu, kuru apstrīdētajā lēmumā piemēroja Komisija. Šī metodoloģija sniedz būtiskas diskriminējošas priekšrocības ražotājiem, kuri ir iesaistīti gan pārkāpuma Eiropas aizliegtās vienošanās, gan starptautiskās aizliegtās vienošanās konfigurācijās, salīdzinājumā ar tiem ražotājiem, kas iesaistīti tikai starptautiskā konfigurācijā. Nosakot ražotāju attiecīgo līdzdalību pārkāpumā, patiešām netiek ņemta vērā aizliegtās vienošanās Eiropas konfigurācija, un tādējādi stipri par zemu ir novērtēta to ražotāju līdzdalība pārkāpumā, kas iesaistīti abās aizliegtās vienošanās konfigurācijās, faktiski kompensējot tiem par dalību divās aizliegtās vienošanās, nevis vienā, ar tādiem naudas sodiem, kas vidēji ir par 44 % zemāki nekā tie būtu tad, ja pārkāpums būtu ierobežots ar aizliegtās vienošanās Eiropas konfigurāciju.

____________

1 Komisijas Lēmums (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – Spēka kabeļi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2139 final) (OV 2014, C 319, 10. lpp.)

2 Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV 2006, C 210, 2. lpp.).