Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-422/14, Viscas /Komisja, wniesione w dniu 19 września 2018 r. przez Viscas Corp.

(Sprawa C-582/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Viscas Corp. (przedstawiciel: adwokat J.-F. Bellis)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Furukawa Electric Co. Ltd

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-422/14, Viscas Corp./Komisja w zakresie, w jakim Sąd oddalił zarzut dotyczący naruszenia zasady równego traktowania w odniesieniu do obliczenia kwoty grzywny nałożonej na Viscas i obciążył Viscas kosztami postępowania;

stwierdzenie nieważności art. 2 decyzji Komisji C(2014) 2139 final1 w zakresie, w jakim Komisja nałożyła w nim na Viscas grzywnę w wysokości 34 992 000 EUR;

ustalenie wysokości grzywny nałożonej na Viscas z tytułu naruszenia określonego w art. 1 tej decyzji na poziomie 19 595 520 EUR;

obciążenie Komisji kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania Viscas podnosi jeden zarzut, twierdząc, że Sąd naruszył zasadę równego traktowania, gdy uwzględnił zastosowaną przez Komisję w zaskarżonej decyzji metodę określenia odpowiedniej wartości sprzedaży opartą na pkt 18 wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien2 . Owa metoda zapewnia producentom uczestniczącym jednocześnie w europejskiej konfiguracji kartelu i w międzynarodowej konfiguracji kartelu istotną korzyść o charakterze dyskryminacyjnym w porównaniu z tymi producentami, którzy uczestniczą jedynie w konfiguracji międzynarodowej. Metoda określenia udziału poszczególnych producentów w naruszeniu nie uwzględnia bowiem europejskiej konfiguracji kartelu, w związku z czym prowadzi do znacznego niedoszacowania wagi udziału w naruszeniu producentów uczestniczących w obu konfiguracjach kartelu, przez co uprzywilejowuje ich za udział w dwóch kartelach, a nie w jedynym, nakładając na nich grzywny, które są niższe o średnio 44% od grzywien, które zostałyby ustalone, gdyby naruszenie było ograniczone do europejskiej konfiguracji kartelu.

____________

1 Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39610 – Kable elektryczne) [notyfikowana jako dokument C(2014) 2139 final] (Dz.U. 2014, C 319, s. 10).

2 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (Dz.U. 2006, C 210, s. 2).