Language of document :

Recurs introdus la 19 septembrie 2018 de Viscas Corp. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-422/14, Viscas/Comisia

(Cauza C-582/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Viscas Corp. (reprezentanți: J.-F. Bellis, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Furukawa Electric Co. Ltd

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate în cauza T-422/14, Viscas/Comisia, în măsura în care respinge motivul întemeiat pe încălcarea principiului egalității de tratament în ceea ce privește calcularea cuantumului amenzii aplicate Viscas și se dispune obligarea Viscas la plata cheltuielilor de judecată;

anularea articolului 2 din Decizia C(2014) 2139 final a Comisiei1 , în măsura în care stabilește cuantumul amenzii aplicate Viscas la 34 992 000 de euro;

stabilirea amenzii aplicate Viscas pentru încălcarea constatată la articolul 1 din decizie la 19 595 520 de euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată în prezenta procedură și la cele efectuate în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, Viscas invocă un motiv unic întemeiat pe faptul că Tribunalul a încălcat principiul egalității de tratament confirmând metoda de stabilire a valorii relevante a vânzărilor potrivit punctului 18 din Orientări privind calcularea amenzilor2 , aplicată de Comisie în decizia atacată. Această metodă conferă producătorilor care participă atât la configurația europeană a înțelegerii, cât și la configurația internațională a încălcării un avantaj discriminatoriu substanțial în raport cu producătorii care participă numai la configurația internațională. Stabilirea contribuției la încălcare a producătorilor respectivi nu ține seama de configurația europeană a înțelegerii și subevaluează, așadar, în mod considerabil ponderea producătorilor participanți la ambele configurații ale înțelegerii, recompensându-le în fapt participarea la două înțelegeri în loc de una, prin aplicarea unor amenzi al căror cuantum este în medie cu 44 % mai mic față de cel care ar fi fost aplicat dacă încălcarea s-ar fi limitat la configurația europeană a înțelegerii.

____________

1     Decizia Comisiei din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39610 – Cabluri de energie) [notificată cu numărul C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).

2     Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 264).