Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2018: Viscas Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-422/14, Viscas/Komisia

(vec C-582/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Viscas Corp. (v zastúpení: J.-F. Bellis, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Furukawa Electric Co. Ltd.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-422/14, Viscas Corp./Komisia v rozsahu, v akom ním bol zamietnutý žalobný dôvod založený na porušení zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o výpočet výšky pokuty uloženej spoločnosti Viscas a bola tejto spoločnosti uložená povinnosť zaplatiť trovy konania,

zrušil článok 2 rozhodnutia Komisie C (2014) 2139 final1 v rozsahu, v akom stanovuje výšku pokuty, ktorá bola uložená spoločnosti Viscas vo výške 34 992 000 eur,

stanovil výšku pokuty, ktorá sa ukladá spoločnosti Viscas z dôvodu porušenia konštatovaného v článku 1 daného rozhodnutia na 19 595 520 eur,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Viscas na podporu svojho odvolania uvádza jediný odvolací dôvod, ktorým tvrdí, že rozsudok Všeobecného súdu je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, keď potvrdil metódu určenia príslušnej hodnoty predaja na základe bodu 18 usmernení k metóde stanovenia pokút2 , ktoré Komisia uplatnila v napadnutom rozhodnutí. Táto metóda poskytuje značnú diskriminačnú výhodu pre výrobcov, ktorí boli zapojení do európskeho kartelu a zároveň do medzinárodného kartelu, v porovnaní s tými, ktorí sa zapojili len do medzinárodného kartelu. Stanovenie jednotlivých podielov výrobcov na karteli v skutočnosti nezohľadňuje európsky kartel, a tým značne znižuje závažnosť porušenia výrobcov, ktorí sa zúčastňujú na obidvoch karteloch a v skutočnosti ich odmeňuje za to, že boli zapojení do dvoch kartelov namiesto jedného, a to tak, že im ukladá pokuty, ktoré sú v priemere o 44 % nižšie, než tie, aké by im by boli uložené, keby sa zapojili do porušenia obmedzeného len na európsky kartel.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – Elektrické káble) [oznámené pod číslom C (2014) 2139 final] (Ú. v. EÚ C 319, 2014, s. 10).

2 Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).