Language of document :

Överklagande ingett den 19 september 2018 av Viscas Corp. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-422/14, Viscas mot kommissionen

(Mål C-582/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Viscas Corp. (ombud: J.-F. Bellis, lawyer)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Furukawa Electric Co. Ltd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade i mål T-422/14, Viscas Corp. mot kommissionen, såtillvida klagandens yrkande avseende ett åsidosättande av principen om likabehandling vid beräkningen av det bötesbelopp som påförts Viscas ogillades, och Viscas förpliktades att ersätta rättegångskostnaderna,

ogiltigförklara artikel 2 i kommissionens beslut C(2014) 2139 final1 , såtillvida det bötesbelopp som Viscas påfördes fastställdes till 34 992 000 euro,

fastställa det bötesbelopp som Viscas ska påföras med anledning av den överträdelse som konstaterats i artikel 1 i ovannämnda beslut till 19 595 520 euro,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna för förevarande förfarande, samt förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande har Viscas åberopat en enda grund avseende att tribunalens dom strider mot principen om likabehandling, såtillvida tribunalen upprätthöll tillämpningen av den metod för att fastställa det relevanta försäljningsvärde som kommissionen, med stöd av artikel 18 i bötesriktlinjerna2 , tillämpade i det angripna beslutet. Denna metod ger de producenter som är delaktiga både i den europeiska kartell och den internationella kartell som gjort sig skyldiga till överträdelsen en betydande diskriminerande förmån i förhållande till de producenter som endast ingår i den internationella kartellen. Vid fastställandet av producenternas respektive delaktighet i överträdelsen tas nämligen ingen hänsyn till den europeiska kartellen, och således undervärderas delaktigheten i överträdelsen av de producenter som ingår i båda dessa karteller. Följaktligen belönas dessa producenter för att de ingår i två karteller istället för en, genom att de påförs böter som är i genomsnitt 44 procent lägre än vad som hade varit fallet om överträdelsen endast hade avsett den europeiska kartellen.

____________

1 Kommissionens beslut av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.39610 – kraftkablar) (delgivet med nr C(2014) 2139 final) (EUT C 319, 2014, s. 10)

2 Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 (EUT C 210, 2006, s. 2)