Language of document :

Преюдициално запитване от Hof van Cassatie (Белгия), постъпило на 19 юли 2018 г. — IN/Белгийска държава

(Дело C-469/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van Cassatie

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: IN

Ответник в касационното производство: Белгийска държава

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че по дела с предмет данък върху добавената стойност (ДДС) не допуска при никакви обстоятелства да се използват доказателства, които са събрани в нарушение на гарантираното от член 7 от Хартата право на зачитане на личния живот, или трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна норма, изискваща от съда, на който се налага да реши дали да използва такова доказателство за установяване на задължение за ДДС, да направи преценка като посочената в точка 4 от настоящия акт за преюдициално запитване?

____________