Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. jūlijā iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – IN/Belgische Staat

(Lieta C-469/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Cassatie

Pamatlietas puses

Prasītājs: IN

Atbildētāja: Belgische Staat

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam saistībā ar pievienotās vērtības nodokli jebkurā gadījumā ir pretrunā tādu pierādījumu izmantošana, kas ir tikuši iegūti, pārkāpjot Hartas 7. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, vai arī tam atbilst valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru tiesai, kurai ir jāizlemj, vai šādu pierādījumu drīkst izmantot kā pamatu, nosakot pievienotās vērtības nodokli, ir jāveic izvērtējums, kāds tas ir aprakstīts lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 4. punktā.

____________