Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 19. júla 2018 – IN/Belgische staat

(vec C-469/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: IN

Žalovaný: Belgische staat

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty bráni za každých okolností použitiu dôkazných prostriedkov, ktoré boli získané porušením práva na rešpektovanie súkromného života zaručeného článkom 7 Charty alebo umožňuje prijatie vnútroštátnej právnej úpravy, na základe ktorej musí súd, ktorý je povinný rozhodnúť o tom, či možno takéto dôkazné prostriedky použiť ako základ pre vyrubenie dane z pridanej hodnoty, vykonať zváženie uvedené v bode 4 návrhu na začatie prejudiciálneho konania?

____________