Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 19 juli 2018 – IN mot Belgische Staat

(Mål C-469/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i det nationella målet

Klagande: IN

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfråga

Ska artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den i ärenden om mervärdesskatt under alla omständigheter utgör hinder mot en användning av bevisning som har erhållits genom åsidosättande av den rätt till respekt för privatlivet som garanteras i artikel 7 i stadgan, eller tillåter den en nationell bestämmelse enligt vilken den domstol som ska avgöra huruvida en sådan bevisning får ligga till grund för ett fastställande av mervärdesskatt ska göra en sådan avvägning som den som beskrivs i punkt 4 i begäran om förhandsavgörande?

____________