Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. septembrī iesniedza cour d'appel de Liège (Beļģija) – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, Comida paralela 12

(Lieta C-579/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājas: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Atbildētāji: QC, Comida paralela 12

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 1 , 79. pantam atbilst tāds valsts tiesiskais regulējums, kas ieviests ar loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises [1977. gada 18. jūlija Vispārējā likuma par muitas un akcīzes nodokļiem] 266. pantu, atbilstoši kuram gadījumā, kad Savienības muitas teritorijā tikušas pretlikumīgi ievestas preces, kurām piemērojams ievedmuitas nodoklis, persona, kura ir civiltiesiski atbildīga par šī pārkāpuma izdarītāju, bet pati šajā pārkāpumā nav piedalījusies, ir solidāri atbildīga par attiecīgo muitas parādu?

____________

1 OV L 269, 1. lpp.