Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Liège (Belgia) w dniu 17 września 2018r. – Ministère public; Ministre des Finances du Royaume de Belgique / QC; Comida paralela 12.

(Sprawa C-579/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca oskarżenie: Ministère public; Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Druga strona postępowania: QC; Comida paralela 12

Pytania prejudycjalne

Czy art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, takiemu jak art. 266 loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (ogólnej ustawy z dnia 18 lipca 1977 r. o cłach i akcyzach) rozpatrywany w niniejszym wypadku, w myśl którego w przypadku nielegalnego wprowadzenia na terytorium celne Unii towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym, podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za sprawcę przestępstwa, w popełnieniu którego ów podmiot nie uczestniczył, odpowiada solidarnie za zapłatę długu celnego?

____________