Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal cour d'appel de Liège (Belgicko) 17. septembra 2018 – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, Comida paralela 12

(vec C-579/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Žalovaní: QC, Comida paralela 12

Prejudiciálna otázka

Bráni alebo nebráni článok 79 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie1 , tomu, aby vnútroštátna právna úprava, akú vykonal článok 266 všeobecného zákona z 18. júla 1977 o clách a spotrebných daniach (la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises), v prípade nezákonného dovozu tovaru podliehajúceho dovoznému clu na colné územie Únie, považovala osobu, ktorá má občianskoprávnu zodpovednosť za páchateľa takéhoto protiprávneho konania, na ktorom sa táto občianskoprávne zodpovedná osoba nepodieľala, za solidárneho dlžníka colného dlhu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1.