Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av cour d'appel de Liège (Belgien) den 17 september 2018 – Ministère public och Ministre des Finances du Royaume de Belgique mot QC och Comida paralela 12

(Mål C-579/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: Ministère public och Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Motpart: QC och Comida paralela 12

Tolkningsfråga

Ska artikel 79 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen1 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som genomförts genom artikel 266 i den allmänna lagen av den 18 juli 1977 om tullar och punktskatter, enligt vilken, i händelse av olaglig införsel till unionens tullområde av varor som omfattas av importtull, den civilrättsligt ansvarige för den person som har begått denna överträdelse, vilken den civilrättsligt ansvarige inte har deltagit i, kan hållas solidariskt betalningsskyldig för den tullskuld som därmed uppstått?

____________

1 EUT L 269, s. 1.