Language of document :

Иск, предявен на 13 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-644/18)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Gattinara и K. Petersen)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

1) да установи, че като е превишила систематично и непрекъснато стойностите на концентрация на ПЧ10 — превишаване, което продължава понастоящем,

a) по отношение на дневните прагове

считано от 2008 г., в следните зони: IT1212 (зона Долина на Сако); IT1215 (агломерация на Рим); IT1507 (бивша зона IT1501, зона на оздравителни мерки – район Неапол и Казерта); IT0892 (Емилия Романя, Западна равнина); зона IT0893 (Емилия Романя, Източна равнина); IT0306 (агломерация на Милано); IT0307 (агломерация на Бергамо); IT0308 (агломерация на Бреша); IT0309 (Ломбардия, равнина с висока урбанизация A); IT0310 (Ломбардия, равнина с висока урбанизация B); IT0312 (Ломбардия, долина D); IT0119 (Пиемонт равнина); зона IT0120 (Пиемонт хълм),

считано от 2009 г. в следните зони: IT0508 и IT0509 (бивша зона IT0501, агломерация Венеция-Тревизо); IT0510 (бивша зона IT0502, агломерация на Падуа); IT0511 (бивша зона IT0503, агломерация на Виченца); IT0512 (бивша зона IT0504, агломерация на Верона); IT0513 и IT0514 (бивша зона IT0505, зона A1 – провинция Венето),

в зона IT0907 (зона на Прато Пистоя) от 2008 г. до 2013 г. и отново, считано от 2015 г.; в зоните IT0909 (зона Валдарно Писано и Пиана Лукезе) и IT0118 (агломерация на Торино) от 2008 г. до 2012 г. и отново, считано от 2014 г.; в зоните IT1008 (котловинна зона на Терни) и IT1508 (бивша зона IT1504, хълмиста крайбрежна зона на Беневенто) от 2008 г. до 2009 г. и отново, считано от 2011 г.; в зона IT1613 (Пуля – промишлена зона) през 2008 г. и отново, считано от 2011 г.; в зона IT1911 (агломерация на Палермо) от 2008 г. до 2012 г., през 2014 г. и считано от 2016 г., и

б) по отношение на годишните прагове в зоните:

IT1212 (Долина на Сако) от 2008 г. и без прекъсване поне до 2016 г.; IT0508 и IT0509 (бивша зона IT0501, агломерация Венеция-Тревизо) през 2009 г., през 2011 г. и считано от 2015 г.; IT0511 (бивша зона IT0503, агломерация на Виченца) през 2011 г., през 2012 г. и считано от 2015 г.; IT0306 (агломерация на Милано), IT0308 (агломерация на Бреша), IT0309 (Ломбардия, равнина с висока урбанизация A) и IT0310 (Ломбардия, равнина B) от 2008 г. до 2013 г. и считано от 2015 г.; IT0118 (агломерация на Торино) от 2008 г. до 2012 г. и считано от 2015 г., Италианската република не е изпълнила задължението си, предвидено в член 13 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО, и

2) да установи, че като не е приела, считано от 11 юни 2010 г., подходящи мерки, за да осигури спазването на пределно допустимите стойности за ПЧ10 в зоните, посочени в точка 1 по-горе, Италианската република не е изпълнила задълженията си, наложени с член 23, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО, отделно и във връзка с приложение XV, раздел A от тази директива, и в частност задължението, посочено в член 23, параграф 1, втора алинея от директивата, да гарантира, че периодът на превишаване на пределно допустимите стойности, предвидени в тази разпоредба, е възможно най-кратък, и

3) да осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото основание на иска Комисията твърди, че получените данни за концентрацията на ПЧ10 във въздуха показват наличието на систематично и непрекъснато нарушение на член 13 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 50, 2015 г., стр. 1). Съгласно тези разпоредби равнището на концентрация на посочените вещества не може да надвишава определени дневни и годишни прагове. В някои зони посочените прагове са били нарушавани без прекъсване за повече от десет години.

С второто основание на иска Комисията счита, че Италианската република не е изпълнила задълженията по член 23, параграф 1 от директивата, отделно и във връзка с приложение XV, раздел A от Директива 2008/50/ЕО. Всъщност, на първо място, плановете за качеството на въздуха, приети след превишаванията на пределно допустимите стойности на концентрация на ПЧ10, не позволяват нито да се достигат споменатите пределно допустими стойности, нито превишаването им да се свежда до възможно най-кратък период. На второ място, много от тези планове не включват информацията, която се изисква в раздел A от приложение XV към Директивата — информация, чието съобщаване е задължително съгласно член 23, параграф 1, трета алинея от същата.

____________