Language of document :

Žaloba podaná dne 13. října 2018 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-644/18)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara e K. Petersen, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že tím, že Italská republika soustavně a nepřetržitě překračovala a stále překračuje hodnoty koncentrace PM10,

pokud jde o denní limity

od roku 2008 v následujících zónách: IT1212 (údolí Sacco); IT1215 (Římská aglomerace); IT1507 (bývalá zóna IT1501, ochranné pásmo – zóna Neapole a Caserty); IT0892 (Emilia-Romagna, západní část nížiny); zóna IT0893 (Emilia-Romagna, východní část nížiny); IT0306 (Milánská aglomerace); IT0307 (Bergamská aglomerace); IT0308 (aglomerace Brescia); IT0309 (Lombardie, nížina s vysokou mírou urbanizace A); IT0310 (Lombardie, nížina s vysokou mírou urbanizace B); IT0312 (Lombardie, údolí D); IT0119 (piemontská nížina); zóna IT0120 (piemontské pohoří);

od roku 2009 v následujících zónách: IT0508 a IT0509 (bývalá zóna IT0501, Benátsko-treviská aglomerace); IT0510 (bývalá zóna IT0502, Padovská aglomerace); IT0511 (bývalá zóna IT0503, Vicenzská aglomerace), IT0512 (bývalá zóna IT0504, Veronská aglomerace); IT0513 a IT0514 (bývalá zóna IT0505; zóna A1 – Benátská provincie);

v zóně IT0907 (zóna Prato Pistoia) od roku 2008 do roku 2013 a znovu od roku 2015; v zónách IT0909 (zóna Valdarno, Pisano a Luccaská nížina; IT0118 (Turínská aglomerace) od roku 2008 do roku 2012 a znovu od roku 2014; v zónách IT1008 (zóna Terniské kotliny) a IT1508 (bývalá zóna IT1504, zóna Beneventského horského úpatí) od roku 2008 do roku 2009 a znovu od roku 2011; v zóně IT1613 (Apulie – průmyslová zóna) v roce 2008 a znovu od roku 2011; v zóně IT1911 (Palermská aglomerace) od roku 2008 do roku 2012, v roce 2014 a od roku 2016 a

pokud jde o roční limity

IT1212 (údolí Sacco) od roku 2008 nepřetržitě alespoň do roku 2016; IT0508 a IT0509 (bývalá zóna IT0501, Benátsko-treviská aglomerace) v roce 2009, v roce 2011 a od roku 2015; IT0511 (bývalá zóna IT0503, Vicenzská aglomerace) v roce 2011, v roce 2012 a od roku 2015; IT0306 (Milánská aglomerace), IT0308 (Brescianská aglomerace), IT0309 (Lombardie, nížina s vysokou mírou urbanizace A) a IT0310 (Lombardie, nížina B) od roku 2008 do roku 2013 a od roku 2015; IT0118 (Turínská aglomerace) od roku 2008 do roku 2012 a od roku 2015, nesplnila povinnost, která pro ni vyplývá z článku 13 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50/ES;

2)    určil, že tím, že Italská republika nepřijala od 11. června 2010 opatření vhodná k zajištění dodržování mezních hodnot stanovených pro PM10 v zónách uvedených v bodě 1 těchto návrhových žádání, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice ve spojení s přílohou XV bodem A této směrnice, a konkrétně povinnost zajistit, aby období překročení bylo co možná nejkratší, která je stanovena v čl. 23 odst. 1 druhém pododstavci a

3)     uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První žalobní důvod Komise vychází ze skutečnosti, že má za to, že obdržené údaje o koncentracích PM10 ve vzduchu prokazují soustavné a nepřetržité porušování článku 13 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. 2008, L 152, s. 1). Podle těchto ustanovení nemohou koncentrace těchto látek překročit určené denní a roční mezní hodnoty. V některých zónách byly tyto mezní hodnoty nepřetržitě překračovány více než deset let.

Druhý žalobní důvod Komise vychází ze skutečnosti, že má za to, že Italská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50/ES ve spojení s přílohou XV bodem A této směrnice. Zaprvé plány kvality ovzduší přijaté po překročení mezních hodnot koncentrace PM10 totiž neumožňují dodržovat tyto mezní hodnoty ani omezit období překročení tak, aby bylo co možná nejkratší. Zadruhé velká část těchto plánů neobsahuje informace požadované v bodě A přílohy XV směrnice, které musí být podle čl. 23 odst. 1 třetího pododstavce této směrnice povinně uvedeny.

____________