Language of document :

Sag anlagt den 13. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-644/18)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og K. Petersen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

1)    Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med bilag XI hertil, ved systematisk og vedvarende at overskride værdien for PM10-koncentrationer, som fortsat overskrides:

a)    for så vidt angår de daglige grænser

fra 2008 i følgende zoner: IT1212 (zone Sacco-dalen); IT1215 (byområdet Rom); IT1507 (den tidligere zone IT1501, spærrezone – zone Napoli og Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, den vestlige slette); zone IT0893 (Emilia Romagna, den østlige slette); IT0306 (byområdet Milano); IT0307 (byområdet Bergamo); IT0308 (byområdet Brescia); IT0309 (Lombardia, slette med en høj grad af urbanisering A); IT0310 (Lombardia, slette med en høj grad af urbanisering B); IT0312 (Lombardia, dal D); IT0119 (Piemonte lavland); zone IT0120 (Piemonte bakke)

fra 2009 i følgende zoner: IT0508 og IT0509 (den tidligere zone IT0501, byområdet Venezia-Treviso); IT0510 (den tidligere zone IT0502, byområdet Padova); IT0511 (den tidligere zone IT0503, byområdet Vicenza), IT0512 (den tidligere zone IT0504, byområdet Verona); IT0513 og IT0514 (den tidligere zone IT0505; zone A1 – Venetoprovinsen)

zone IT0907 (zone Prato Pistoia) fra 2008 til 2013, og på ny fra 2015; i zone IT0909 (zone Valdarno Pisano og Piana Lucchese) og IT0118 (byområdet Torino) fra 2008 til 2012, og på ny fra 2014; i zone IT1008 (zone Terni-dalen) og IT1508 (den tidligere zone IT1504, det bakkede kystområde i Benevento), fra 2008 til 2009, og på ny fra 2011; i zone IT1613 (Puglia – industrizone), i 2008, og på ny fra 2011; i zone IT1911 (byområdet Palermo), fra 2008 til 2012, i 2014 og fra 2016, og

b)    for så vidt angår de årlige grænser i zonerne:

IT1212 (Sacco-dalen) fra 2008 og uden afbrydelse indtil i hvert fald 2016; IT0508 og IT0509 (den tidligere zone IT0501, byområdet Venezia-Treviso) i 2009, 2011 og fra 2015; IT0511 (den tidligere zone IT0503, byområdet Vicenza), i 2011, 2012 og fra 2015; IT0306 (byområdet Milano), IT0308 (byområdet Brescia), IT0309 (Lombardia, slette med en høj grad af urbanisering A) og IT0310 (Lombardia, slette B) fra 2008 til 2013, og på ny fra 2015; IT0118 (byområdet Torino) fra 2008 til 2012, og på ny fra 2015.

2)    Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF i sig selv, og sammenholdt med del A i bilag XV hertil, idet den ikke fra og med den 11. juni 2010 har vedtaget egnede foranstaltning til at sikre, at grænseværdierne for PM10 ikke overskrides i de i første påstand nævnte zoner, og navnlig at den har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktivets artikel 23, stk. 1, andet afsnit, idet den ikke har sikret at overskridelsesperioden af de heri nævnte grænser bliver kortest mulig.

3)    Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med sit første anbringende har Kommissionen gjort gældende, at de oplysninger, som den har modtaget vedrørende PM10-koncentrationerne i luften, viser, at der er sket en systematisk og vedvarende tilsidesættelse af artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 2008, L 152, s. 1), sammenholdt med bilag XI hertil. I henhold til disse bestemmelser må koncentrationen af dette stof ikke overskride bestemte daglige og årlige grænseværdier. I visse zoner er disse grænser blevet overskredet uafbrudt i mere end 10 år.

Med sit andet anbringende har Kommissionen gjort gældende, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50 i sig selv, og sammenholdt med del A i bilag XV hertil. Ifølge de luftkvalitetsplaner, som er blevet vedtaget efter overskridelsen af grænseværdierne for PM10-koncentrationene, er det for det første hverken muligt at nå disse grænseværdier, eller at begrænse overskridelsesperioden, så den er kortest mulig. For det andet mangler mange af disse luftkvalitetsplaner de oplysninger, som kræves i henhold til del A i bilag XV til dette direktiv, og som disse planer mindst skal indeholde i henhold direktivets artikel 23, stk. 1, tredje afsnit.

____________