Language of document :

13. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-644/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja K. Petersen)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

1)    tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik on süstemaatiliselt ja kestvalt ületanud PM10 kontsentratsiooni piirväärtusi ja teeb seda jätkuvalt

a)    päeva piirtasemete osas

alates 2008. aastast järgmistes piirkondades: IT1212 (Valle del Sacco piirkond); IT1215 (Rooma linnastu); IT1507 (endine piirkond IT1501, saneeritav piirkond – Napoli ja Caserta alad); IT0892 (Emilia Romagna, läänepoolne tasandik); piirkond IT0893 (Emilia Romagna, idapoolne tasandik); IT0306 (Milano linnastu); IT0307 (Bergamo linnastu); IT0308 (Brescia linnastu); IT0309 (Lombardia, tiheasustusega tasandik A); IT0310 (Lombardia, tiheasustusega tasandik B); IT0312 (Lombardia, org D); IT0119 (Piemonte tasandik); piirkond IT0120 (Piemonte kõrgustik);

alates 2009. aastast järgmistes piirkondades: IT0508 ja IT0509 (endine piirkond IT0501, Venezia-Treviso linnastu); IT0510 (endine piirkond IT0502, Padova linnastu); IT0511 (endine piirkond IT0503, Vicenza linnastu), IT0512 (endine piirkond IT0504, Verona linnastu); IT0513 ja IT0514 (endine piirkond IT0505; piirkond A1 – Veneetsia provints);

piirkonnas IT0907 (Prato Pistoia piirkond) aastatel 2008–2013 ja uuesti alates 2015. aastast; piirkondades IT0909 (Valdarno Pisano ja Piana Lucchese piirkonnad) ja IT0118 (Torino linnastu) aastatel 2008–2012 ja uuesti alates 2014. aastast; piirkondades IT1008 (Conca ternana piirkond) ja IT1508 (endine piirkond IT1504, Benevento künklik rannikupiirkond) aastatel 2008–2009 ja uuesti alates 2011. aastast; piirkonnas IT1613 (Apuulia – tööstuspiirkond) aastal 2008 ja uuesti alates 2011. aastast; piirkonnas IT1911 (Palermo linnastu) aastatel 2008–2012, aastal 2014 ja alates 2016. aastast;

b)    aasta piirtasemete osas piirkondades:

IT1212 (Sacco org) alates 2008. aastast katkestamatult vähemalt kuni 2016. aastani; IT0508 ja IT0509 (endine piirkond IT0501, Veneetsia-Treviso linnastu) aastatel 2009 ja 2011 ning alates 2015. aastast; IT0511 (endine piirkond IT0503, Vicenza linnastu) aastatel 2011 ja 2012 ning alates 2015. aastast; IT0306 (Milano linnastu), IT0308 (Brescia linnastu), IT0309 (Lombardia, tiheasustusega tasandik A) ja IT0310 (Lombardia, tasandik B) aastatel 2008–2013 ja alates 2015. aastast; IT0118 (Torino linnastu) aastatel 2008–2012 ja alates 2015. aastast, siis on Itaalia Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artiklist 13 koostoimes XI lisaga;

2)    tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole alates 11. juunist 2010 võtnud vajalikke meetmeid, et tagada PM10 piirtasemete järgimine käesoleva nõude punktis 1 nimetatud piirkondades, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõikest 1 eraldi võetuna ja koostoimes XV lisa punktiga A ning eelkõige artikli 23 lõike 1 teises lõigus sätestatud kohustust võtta meetmeid nii, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks;

3)    mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagiavalduse esimeses väites osutab komisjon, et andmed õhus PM10 sisalduse kohta näitavad, et esineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 2008, L 152, lk 1) artikli 13 süstemaatiline ja kestev rikkumine koostoimes XI lisaga. Nende sätete koostoimes ei tohi nimetatud osakeste sisaldus ületada kindlaksmääratud päeva ja aasta piirtasemeid. Teatavates piirkondades on piirtasemeid ületatud katkematult juba rohkem kui 10 aasta jooksul.

Hagiavalduse teises väites leiab komisjon, et Itaalia Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõikest 1 eraldi võetuna ja koostoimes XV lisa punktiga A. Nimelt esiteks ei võimalda õhukvaliteedi kavad, mis on vastu võetud pärast PM10 sisalduse piirtasemete ületamist, piirtasemeid järgida ega piirata nende ületamise ajavahemikku nii, et see jääks võimalikult lühikeseks. Teiseks puudub paljudes õhukvaliteedi kavades teave, mis on nõutav direktiivi XV lisa punkti A kohaselt ja mille kavas sisaldumine on kohustuslik artikli 23 lõike 1 kolmanda lõigu alusel.

____________