Language of document :

Kanne 13.10.2018 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-644/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja K. Petersen)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta toteamaan,

1)    että Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan ja liitteen XI mukaista velvoitettaan, koska se on ylittänyt järjestelmällisesti ja jatkuvasti PM10-hiukkasten pitoisuuksien raja-arvot ja tekee niin edelleen

a) päivittäisten raja-arvojen osalta

vuodesta 2008 alkaen seuraavilla alueilla: IT1212 (Saccon laakso); IT1215 (Rooman taajama); IT1507 (entinen alue IT1501, saneerausalue – Napoli ja Caserta); IT0892 (Emilia-Romagna, läntinen tasanko); IT0893 (Emilia-Romagna, itäinen tasanko); IT0306 (Milanon taajama); IT0307 (Bergamon taajama); IT0308 (Brescian taajama); IT0309 (Lombardia, tasanko, jolla on korkea kaupungistumisaste A); IT0310 (Lombardia, tasanko, jolla on korkea kaupungistumisaste B); IT0312 (Lombardia, laaksonpohja D); IT0119 (Piemonten tasanko); IT0120 (Piemonten kukkula);

vuodesta 2009 alkaen seuraavilla alueilla: IT0508 ja IT0509 (entinen alue IT0501, Venetsia-Trevison taajama); IT0510 (entinen alue IT0502, Padovan taajama); IT0511 (entinen alue IT0503, Vicenzan taajama), IT0512 (entinen alue IT0504, Veronan taajama); IT0513 ja IT0514 (entinen alue IT0505; alue A1 – Veneton maakunta);

alueella IT0907 (Prato Pistoia) vuodesta 2008 alkaen vuoteen 2013 asti ja uudelleen vuodesta 2015 alkaen; alueilla IT0909 (Valdarno Pisan alueella ja Luccan tasanko) ja IT0118 (Torinon taajama) vuodesta 2008 vuoteen 2012 ja uudelleen vuodesta 2014 alkaen; alueilla IT1008 (Conca ternana) ja IT1508 (entinen alue IT1504, Beneventon mäkinen rannikkoalue) vuodesta 2008 vuoteen 2009 ja uudelleen vuodesta 2011 alkaen; alueella IT1613 (Puglia – teollisuusalue) vuonna 2008 ja uudelleen vuodesta 2011 alkaen; alueella IT1911 (Palermon taajama) vuodesta 2008 vuoteen 2012, vuonna 2014 ja vuodesta 2016 alkaen ja

b) vuosittaisten raja-arvojen osalta seuraavilla alueilla:

IT1212 (Saccon laakso) vuodesta 2008 alkaen keskeytyksettä ainakin vuoteen 2016 asti; IT0508 ja IT0509 (entinen alue IT0501, Venetsia-Trevison taajama) vuonna 2009, vuonna 2011 ja vuodesta 2015 alkaen; IT0511 (entinen alue IT0503, Vicenzan taajama), vuonna 2011, vuonna 2012 ja vuodesta 2015 alkaen; IT0306 (Milanon taajama), IT0308 (Brescian taajama), IT0309 (Lombardia, tasanko, jolla on korkea kaupungistumisaste A) ja IT0310 (Lombardia, tasanko B) vuodesta 2008 vuoteen 2013 ja vuodesta 2015 alkaen; IT0118 (Torinon taajama) vuodesta 2008 vuoteen 2012 ja vuodesta 2015 alkaen, ja

2)    että Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan ja direktiivin liitteessä XV olevan A jakson mukaisia velvoitteita, koska se ei ole toteuttanut 11.6.2010 alkaen asianmukaisia toimenpiteitä PM10-hiukkasten raja-arvojen noudattamisen varmistamiseksi näiden vaatimusten 1 kohdassa mainituilla alueilla, eikä se ole varsinkaan noudattanut direktiivin 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaista velvoitetta toteuttaa toimenpiteitä, jotta direktiivissä säädettyjen raja-arvojen ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, ja

3)    velvoittamaan Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä kanneperusteessaan komissio katsoo, että ilman PM10-hiukkasten pitoisuuksista saadut tiedot osoittavat, että kyseessä on ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY (EUVL 2015, L 50, s. 1) 13 artiklan ja liitteen XI säännösten järjestelmällinen ja jatkuva rikkominen. Näissä säädetyn mukaan kyseisten aineiden pitoisuuksien taso ei saa ylittää tiettyjä päivittäisiä ja vuosittaisia rajoja. Joillakin alueilla näitä rajoja on rikottu keskeytyksettä yli kymmenen vuotta.

Toisessa kanneperusteessaan komissio katsoo, että Italian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yksinään ja yhdessä direktiivin liitteessä XV olevan A jakson kanssa, mukaisia velvoitteita. Ensinnäkin nimittäin ilmanlaatusuunnitelmat, jotka on laadittu PM10-hiukkasten pitoisuuksia koskevien raja-arvojen ylityksen johdosta, eivät mahdollista näiden raja-arvojen saavuttamista eivätkä myöskään niiden ylityksen rajoittamista siten, että ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi. Toiseksi monet näistä suunnitelmista eivät sisällä direktiivin liitteessä XV olevassa A jaksossa vaadittuja tietoja, joiden ilmoittaminen on direktiivin 23 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan pakollista.

____________