Language of document :

Beroep ingesteld op 13 oktober 2018 – Europese Commissie / Italiaanse Republiek

(Zaak C-644/18)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Gattinara en K. Petersen, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

Verzoekster vraagt het Hof vast te stellen dat de Italiaanse Republiek,

1) door systematisch en voortdurend de concentratiewaarden voor PM10 te hebben overschreden, waarbij deze overschrijding nog steeds aan de gang is,

a) voor de grenswaarden per dag

vanaf 2008 in de volgende zones: IT1212 (zone Valle del Sacco); IT1215 (agglomeratie Rome); IT1507 (voorheen zone IT1501, saneringszone – gebied Napels en Caserta); IT0892 (Emilia-Romagna, westelijke vlakte); zone IT0893 (Emilia-Romagna, oostelijke vlakte); IT0306 (agglomeratie Milaan); IT0307 (agglomeratie Bergamo); IT0308 (agglomeratie Brescia); IT0309 (Lombardije, sterk verstedelijkte vlakte A); IT0310 (Lombardije, sterk verstedelijkte vlakte B); IT0312 (Lombardije, vallei D); IT0119 (vlakte van Piëmont); zone IT0120 (heuvel van Piëmont);

vanaf 2009 in de volgende zones: IT0508 en IT0509 (voorheen zone IT0501, agglomeratie Venetië-Treviso); IT0510 (voorheen zone IT0502, agglomeratie Padua); IT0511 (voorheen zone IT0503, agglomeratie Vicenza), IT0512 (voorheen zone IT0504, agglomeratie Verona); IT0513 en IT0514 (voorheen IT0505; zone A1 - provincie Veneto);

in zone IT0907 (zone Prato Pistoia) vanaf 2008 tot en met 2013 en, opnieuw, vanaf 2015; in de zones IT0909 (zone Valdarno Pisa en vlakte van Lucca) en IT0118 (agglomeratie Turijn) vanaf 2008 tot en met 2012 en, opnieuw, vanaf 2014; in de zones IT1008 (dal van Terni) en IT1508 (voorheen zone IT1504, heuvelachtig kustgebied van Benevento), vanaf 2008 tot 2009 en, opnieuw, vanaf 2011; in de zone IT1613 (Puglia – industriezone), in 2008 en, opnieuw, vanaf 2011; in zone IT1911 (agglomeratie Palermo), vanaf 2008 tot 2012, in 2014 en vanaf 2016 en

b) voor de grenswaarden per jaar in de zones:

IT1212 (zone Valle del Sacco) vanaf 2008 en zonder onderbreking tot minstens 2016; IT0508 en IT0509 (voorheen zone IT0501, agglomeratie Venetië-Treviso) in 2009, in 2011 en vanaf 2015; IT0511 (voorheen zone IT0503, agglomeratie Vicenza), in 2011, in 2012 en vanaf 2015; IT0306 (agglomeratie Milaan), IT0308 (agglomeratie Brescia), IT0309 (Lombardije, sterk verstedelijkte vlakte A) en IT0310 (Lombardije, vlakte B) vanaf 2008 tot en met 2013 en vanaf 2015; IT0118 (agglomeratie Torino) vanaf 2008 tot en met 2012 en vanaf 2015, de verplichting niet is nagekomen die op haar rust krachtens artikel 13, gelezen in samenhang met bijlage XI, van richtlijn 2008/50/EG, en

2) door vanaf 11 juni 2010 niet de passende maatregelen te hebben genomen om de naleving te waarborgen van de grenswaarden voor PM10 in de onder 1) genoemde zones, de verplichting niet is nagekomen die op haar rust krachtens artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG, afzonderlijk gelezen of in samenhang met bijlage XV, punt A, ervan, en inzonderheid de verplichting krachtens artikel 23, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn, teneinde ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden, en

3) de kosten van het onderhavige geding zal dragen.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar eerste middel stelt de Commissie dat uit de gegevens over de concentratie van PM10 in de lucht blijkt dat artikel 13 juncto bijlage XI van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB 2015, L 50, blz. 1) systematisch en voortdurend wordt geschonden. Volgens deze gezamenlijke bepalingen mag het concentratieniveau van de genoemde stof bepaalde grenswaarden, per dag en per jaar, niet overschrijden. In bepaalde zones zijn deze grenswaarden ononderbroken gedurende meer dan tien jaar niet nageleefd.

Met haar tweede middel voert de Commissie aan dat de Italiaanse Republiek de verplichting niet is nagekomen die op haar rust krachtens artikel 23, lid 1, afzonderlijk gelezen of in samenhang met bijlage XV, punt A, van richtlijn 2008/50/EG. In de eerste plaats maken de luchtkwaliteitsplannen die zijn vastgesteld na de overschrijding van de grenswaarden voor de concentratie van PM 10, het immers niet mogelijk om de grenswaarden na te leven en evenmin om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. In de tweede plaats bevatten veel van die plannen niet de in bijlage XV, punt A, bedoelde informatie, die nochtans verplicht is ingevolge artikel 23, lid 1, derde alinea, van deze richtlijn.

____________