Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-644/18)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i K. Petersen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1)    stwierdzenie, że przekraczając w sposób systematyczny i ciągły wartości stężenia PM10, które to przekroczenie nadal ma miejsce,

a) w odniesieniu do dopuszczalnej wartości dobowej:

od 2008 r. w następujących strefach: IT1212 (strefa Doliny Sacco) ; IT1215 (aglomeracja Rzymu) ; IT1507 (dawna strefa IT1501, strefa rehabilitacji – obszar Neapolu i Caserty); IT0892 (Emilia-Romania, równina zachodnia); strefa IT0893 (Emilia-Romania, równina wschodnia) ; IT0306 (aglomeracja Mediolanu); IT0307 (aglomeracja Bergamo) ; IT0308 (aglomeracja Brescii); IT0309 (Lombardia, nizina o wysokim stopniu urbanizacji A) ; IT0310 (Lombardia, nizina o wysokim stopniu urbanizacji B) ; IT0312 (Lombardia, dolina D) ; IT0119 (Nizina Piemoncka) ; strefa IT0120 (wzgórze Piemontu) ;

od 2009 r. w następujących strefach: IT0508 i IT0509 (dawna strefa IT0501, aglomeracja Wenecja-Treviso) ; IT0510 (dawna strefa IT0502, aglomeracja Padwy) ; IT0511 (dawna strefa IT0503, aglomeracja Vicenzy), IT0512 (dawna strefa IT0504, aglomeracja Werony) ; IT0513 e IT0514 (dawna strefa IT0505 ; strefa A1 – prowincja Wenecja Euganejska);

w strefie IT0907 (strefa Prato Pistoia) od 2008 r. do 2013 r. i , ponownie, od 2015 r.; w strefach IT0909 (strefa Doliny Arno, Pisano i wyżyny Lukki) i IT0118 (aglomeracja Turynu) od 2008 r. do 2012 r. oraz, ponownie, od 2014 r.; w strefach IT1008 ((strefa dorzecza Terni) i  IT1508 (dawna strefa IT1504, strefa górzystego nabrzeża Benewentu), od 2008 r. do 2009 r. oraz, ponownie, od 2011 r; w strefie IT1613 (Apulia – strefa przemysłowa), w 2008 r. oraz, ponownie, od 2011 r; w strefie IT1911 (aglomeracja Palermo), od 2008 r. do 2012 r., w 2014 r. i od 2016 r; oraz

b) w odniesieniu do dopuszczalnej wartości rocznej w strefach:

IT1212 (dolina Sacco od 2008 r. i bez przerwy co najmniej do 2016 r.; IT0508 i IT0509 (dawna strefa IT0501, aglomeracja Wenecja-Treviso) w 2009r., w 2011 r. i od 2015 r.; IT0511 (dawna strefa IT0503, aglomeracja Vicenzy), w 2011, w  2012 r. i od 2015 r.; IT0306 (aglomeracja Mediolanu), IT0308 (aglomeracja Brescii), IT0309 (Lombardia, nizina o wysokim stopniu urbanizacji A) i IT0310 (Lombardia, nizina B) od 2008 r. do 2013 r. i od 2015 r.; IT0118 (aglomeracja Turynu) od 2008 r. do 2012 r. i od 2015 r., Republika Włoska uchybiła zobowiązaniu ciążącemu na niej na podstawie art. 13 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy 2008/50/WE ; oraz

2)     stwierdzenie, że nie podejmując od dnia 1  czerwca 2010 r. odpowiednich działań w celu zapewnienia przestrzegania dopuszczalnych wartości określonych dla PM10 w strefach wskazanych w pkt 1 niniejszych żądań, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 23 ust. 1 dyrektywy, samego w sobie oraz w związku z pkt A załącznika XV do tej dyrektywy, a w szczególności przewidzianemu w art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy obowiązkowi sprawienia, aby okres przekroczenia był jak najkrótszy; oraz

3)    obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W zarzucie pierwszym skargi Komisja podnosi, że otrzymane dane o stężeniu PM10 w powietrzu świadczą o występowaniu systematycznego i ciągłego naruszenia art. 13 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. 2015, L 50, s. 1). Zgodnie z tymi połączonymi przepisami poziom stężenia wspomnianych substancji nie może przekraczać określonych dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych. W niektórych strefach wspomniane wartości dopuszczalne były przekroczone bez przerwy przez ponad dziesięć lat.

W zarzucie drugim skargi Komisja twierdzi, że Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, o których jest mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy, samym w sobie i w związku z pkt A załącznika XV do dyrektywy 2008/50/WE. W istocie, po pierwsze, plany dotyczące jakości powietrza przyjęte w następstwie przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia PM10 nie pozwalają ani na osiągnięcie wspomnianych wartości dopuszczalnych, ani na ograniczenie ich przekroczenia do jak najkrótszego okresu. Po drugie, wiele z tych planów nie zawiera informacji określonych w pkt A załącznika XV do dyrektywy, których wskazanie jest obowiązkowe zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit trzeci tejże dyrektywy.

____________