Language of document :

Žaloba podaná 13. októbra 2018 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-644/18)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a K. Petersen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

1.    konštatoval, že sa systematicky a nepretržite prekračujú hodnoty koncentrácií PM10, pričom prekračovanie naďalej pretrváva,

a) pokiaľ ide o denné limity

od roku 2008 v týchto oblastiach: IT1212 (oblasť Valle del Sacco); IT1215 (aglomerácia Rím); IT1507 (bývalá oblasť IT1501, asanačná oblasť – Neapol a Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, západná nížina); zóny IT0893 (Emilia Romagna, východná nížina); IT0306 (aglomerácia Miláno); IT0307 (aglomerácia Bergamo); IT0308 (aglomerácia Brescia); IT0309 (Lombardia, vysoko urbanizovaná nížina A); IT0310 (Lombardia, vysoko urbanizovaná nížina B); IT0312 (Lombardia, údolie D); IT0119 (Piemontská nížina); oblasť IT0120 (Piemontské hory);

od roku 2009 v týchto oblastiach: IT0508 a IT0509 (bývalá oblasť IT0501, aglomerácia Benátsko-Treviso); IT0510 (bývalá oblasť IT0502, aglomerácia Padova); IT0511 (bývalá oblasť IT0503, aglomerácia Vicenza), IT0512 (bývalá oblasť IT0504, aglomerácia Verona); IT0513 a IT0514 (bývalá oblasť IT0505, zóna A1 - provincia Veneto);

v oblasti IT0907 (oblasť Prato Pistoia) od roku 2008 do roku 2013 a opäť od roku 2015; v oblastiach IT0909 (Valdarno Pisano a Piana Lucchese) a IT0118 (aglomerácia Turín) od roku 2008 do roku 2012 a opäť od roku 2014; IT1008 (Conca ternana) a IT1508 (bývalá oblasť IT1504, kopcovitá pobrežná oblasť Benevento), od roku 2008 do roku 2009 a znovu od roku 2011; IT1613 (priemyselný park Puglia) v roku 2008 a opäť od roku 2011; IT1911 (aglomerácia Palermo), od roku 2008 do roku 2012, v roku 2014 a od roku 2016; a

b) pokiaľ ide o ročné limity oblastí:

IT1212 (Valle del Sacco) od roku 2008 a nepretržite prinajmenšom do roku 2016; IT0508 a IT0509 (bývalá oblasť IT0501, aglomerácia Benátky-Treviso) v rokoch 2009, 2011 a od roku 2015; IT0511 (bývalá oblasť IT0503, aglomerácia Vicenza), v rokoch 2011, 2012 a od roku 2015; IT0306 (aglomerácia Miláno), IT0308 (aglomerácia Brescia), IT0309 (Lombardia, vysoko urbanizovaná nížina A) a IT0310 (Lombardsko, nížina B) od roku 2008 do roku 2013 a od roku 2015; IT0118 (aglomerácia Turín) od roku 2008 do roku 2012 a od roku 2015, Talianska republika si nesplnila povinnosť uvedenú v ustanoveniach článku 13 spoločne s prílohou XI smernice 2008/50/ES; a

2.    určil, že Talianska republika tým, že od 11. júna 2010 neprijala vhodné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania limitných hodnôt pre PM10 v oblastiach uvedených v bode 1 týchto žalobných návrhov, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 smernice 2008/50/ES, samostatne aj v spojení s časťou A prílohy XV tejto smernice, a najmä povinnosť uvedenú v druhom odseku článku 23 ods. 1 smernice zabezpečiť, aby doba prekračovania hraničných hodnôt uvedených v tejto smernici bola čo najkratšia; a

3.    uložil Talianskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím prvým žalobným dôvodom Komisia uvádza, že získané údaje o koncentrácii PM10 v atmosfére preukazujú existenciu systematického a nepretržitého porušovania ustanovení článku 13 spoločne s prílohou XI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1). Podľa týchto ustanovení úroveň koncentrácie týchto látok nemôže prekročiť určité denné a ročné limity. V niektorých oblastiach boli tieto hranice porušované nepretržite viac než desať rokov.

Druhým žalobným dôvodom Komisia uvádza, že Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 smernice samostatne aj v spojení s bodom A prílohy XV smernice 2008/50/ES. Po prvé, plány kvality ovzdušia prijaté po prekročení hraničných hodnôt koncentrácie PM10 neumožňujú dosiahnuť tieto hraničné hodnoty, ani obmedziť ich prekračovanie na čo najkratšiu dobu. Po druhé, v mnohých z týchto plánov chýbajú informácie požadované podľa bodu A prílohy XV smernice, ktorých uvedenie je povinné podľa článku 23 ods. 1 tretieho pododseku.

____________