Language of document :

Talan väckt den 13 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-644/18)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och K. Petersen)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

1) fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 i direktiv 2008/50/EG jämförd med bilaga XI till detta direktiv genom att systematiskt och fortlöpande överskrida koncentrationsvärdena för PM10, vilket överskridande alltjämt består,

a) i fråga om dygnsgränsvärdena

från och med år 2008 i följande zoner: IT1212 (zona Valle del Sacco), IT1215 (agglomerato di Roma), IT1507 (f.d. zona IT1501, zona di risanamento – area Napoli e Caserta), IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest), zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est), IT0306 (agglomerato di Milano), IT0307 (agglomerato di Bergamo), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A), IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B), IT0312 (Lombardia, fondovalle D), IT0119 (Piemonte Pianura), zona IT0120 (Piemonte Collina),

från och med år 2009 i följande zoner: IT0508 och IT0509 (f.d. zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso), IT0510 (f.d. zona IT0502, agglomerato di Padova), IT0511 (f.d. zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (f.d. zona IT0504, agglomerato di Verona), IT0513 och IT0514 (f.d. zona IT0505, zona A1 - provincia del Veneto),

i zonen IT0907 (zona di Prato Pistoia) från och med år 2008 till och med år 2013 och, på nytt, från och med år 2015, i zonerna IT0909 (zona Valdarno Pisano och Piana Lucchese) och IT0118 (Torino agglomerato) från och med år 2008 till och med år 2012 och, på nytt, från och med år 2014, i zonerna IT1008 (zona della conca ternana) och IT1508 (f.d. zona IT1504, zona costiera collinare beneventana), från och med år 2008 till och med år 2009 och, på nytt, från och med år 2011, i zonen IT1613 (Puglia – zona industriale), år 2008 och, på nytt, från och med år 2011, i zonen IT1911 (agglomerato di Palermo), från och med år 2008 till och med år 2012, år 2014 och från och med år 2016, och

b) i fråga om årsgränsvärdena i följande zoner:

IT1212 (valle del Sacco) från och med år 2008 utan avbrott fram till åtminstone år 2016, IT0508 och IT0509 (f.d. zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso) år 2009, år 2011 och från och med år 2015, IT0511 (f.d. zona IT0503, agglomerato di Vicenza), år 2011, år 2012 och från och med år 2015, IT0306 (agglomerato di Milano), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) och IT0310 (Lombardia, pianura B) från och med år 2008 till och med år 2013 och från och med år 2015, IT0118 (agglomerato di Torino) från och med år 2008 till och med år 2012 och från och med år 2015,

2) fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktiv 2008/50/EG och sina skyldigheter enligt den bestämmelsen jämförd med del A i bilaga XV till det direktivet, i synnerhet den i artikel 23.1 andra stycket föreskrivna skyldigheten att hålla den tid under vilken de där angivna gränsvärdena överskrids så kort som möjligt, genom att efter den 11 juni 2010 inte anta lämpliga åtgärder för att säkerställa att gränsvärdena för PM10 inte överskrids i de i punkt 1 angivna zonerna, och

3) förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har som första grund för talan åberopat att de data som inhämtats om koncentrationen av PM10 i luften visar på en systematisk och fortlöpande överträdelse av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 50, 2015, s. 1) jämförd med bilaga XI till det direktivet. Enligt artikel 13 jämförd med den nämnda bilagan får koncentrationsnivåerna för nämnda ämnen inte överstiga vissa bestämda dygnsgränsvärden och årsgränsvärden. Nämnda gränsvärden har i vissa zoner överskridits konstant i mer än tio år.

Kommissionen har som andra grund för talan åberopat att Republiken Italien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktiv 2008/50/EG och sina skyldigheter enligt den bestämmelsen jämförd med del A i bilaga XV till direktivet. För det första gör de luftkvalitetsplaner som antagits efter det att gränsvärdena för PM10 överskridits inte det möjligt vare sig att uppnå nämnda gränsvärden eller att begränsa överskridandet av dem till en så kort tid som möjligt. För det andra saknar många av dessa planer den information som ska lämnas enligt del A i bilaga XV till direktivet. Denna information är obligatorisk enligt artikel 23.1 tredje stycket i direktivet.

____________