Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2018 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a dalšími proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. července 2018 ve věci T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a další v. Rada Evropské unie a další

(Věc C-603/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a další (zástupce: P. Tridimas, Barrister)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropská centrální banka, Euroskupina zastoupená Radou Evropské unie, Evropská unie zastoupená Evropskou komisí

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozhodnutí Tribunálu;

vyhověl návrhovým žádáním navrhovatelů uplatněných v řízení před Tribunálem;

uložil odpůrcům náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku navrhovatelé uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že:

konstatoval, že Euroskupina nevyžadovala, aby Kypr přijal opatření způsobující škodu navrhovatelům nebo že taková opatření nebyla nezbytná na základě jednání přičitatelnému EU.

konstatoval, že tisková zpráva ECB ze dne 21. března 2013 nezpůsobila navrhovatelům újmu.

rozhodl, že odpůrci určitými dalšími akty nevyžadovali, aby Kypr pokračoval v provádění škodlivých opatření nebo nevyžadovali provedení škodlivých opatření, která byla zavedena změnami přijatými škodlivými dekrety ze dne 30. července 2013.

rozhodl, že ne všechna škodlivá rozhodnutí byla vyžadována na základě rozhodnutí Rady 2013/2361 .

rozhodl, že nebylo porušeno právo na vlastnictví, které je chráněno čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a článkem 1 dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, zásada legitimního očekávání a zásada zákazu diskriminace.

Navrhovatelé uvádějí, že škodlivá opatření nesplňovala podmínku, že omezení vlastnického práva musí být stanovena zákonem, ani podmínku přiměřenosti. Jednání odpůrců vzbudilo legitimní očekávání, že budou přijata neškodlivá opatření, která by „omezila“ jejich majetek. Domnívají se, že jako vkladatelé a akcionáři Bank of Cyprus a Laiki byly diskriminováni, mimo jiné ve srovnání s vkladateli a akcionáři bank ostatních členských států Eurozóny, kteří měli prospěch z podobné finanční pomoci, jako byla poskytnuta Kypru.

____________

1 Rozhodnutí Rady 2013/236/EU ze dne 25. dubna 2013 určené Kypru o zvláštních opatřeních pro obnovu finanční stability a udržitelného růstu (Úř. věst. L 141, 28.5.2013, s. 32).