Language of document :

Appel iværksat den 24. september 2018 af Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Udvidede Afdeling) den 13. juli 2018 i sag T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union m.fl.

(Sag C-603/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. (ved barrister P. Tridimas)

De øvrige parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Eurogruppen ved Rådet for Den Europæiske Union, og Den Europæiske Union ved Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den af Retten trufne afgørelse ophæves.

Der gives medhold i de påstande, som appellanterne fremsatte i sagen for Retten.

De indstævnte tilpligtes at betale omkostningerne for denne appel og sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne er af den opfattelse, at Retten har begået en retlig fejl ved at:

fastslå, at Eurogruppen ikke krævede, at Cypern traf de foranstaltninger, der forårsagede appellanterne tab, eller at disse foranstaltninger ikke var påkrævet ved handlinger, der kan tilregnes Unionen

vurdere, at ECB’s pressemeddelelse af 21. marts 2013 ikke forårsagede tab for appellanterne

fastslå, at de indstævnte ved visse andre retsakter ikke krævede, at Cypern fortsatte med at gennemføre de skadelige foranstaltninger og/eller ikke krævede vedtagelse af de skadelige foranstaltninger, som blev indført ved de ændringer, der blev foretaget i de skadelige dekreter den 30. juli 2013

vurdere, at ikke alle de skadelige foranstaltninger var påkrævet af Rådets afgørelse 2013/236 1

fastslå, at der ikke var tale om nogen alvorlig krænkelse af ejendomsretten, som er beskyttet ved artikel 17, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 1 i protokol nr. 1 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og princippet om forbud mod forskelsbehandling.

Appellanterne har gjort gældende, at de skadelige foranstaltninger hverken opfylder kravet om, at begrænsninger i ejendomsretten skal fastsættes ved lov, eller proportionalitetskravet. De er af den opfattelse, at de indstævntes adfærd gav anledning til en berettiget forventning om, at der ikke ville blive truffet nogen »bail-in«-foranstaltninger, der pålagde deres aktiver et »haircut«. De er af den opfattelse, at de som indskydere og/eller aktionærer i Bank of Cyprus og Laiki blev udsat for forskelsbehandling bl.a. i forhold til henholdsvis indskydere og aktionærer i banker i andre medlemsstater i Euroområdet, som modtog økonomisk støtte svarende til den, der blev givet til Cypern.

____________

1     Rådets afgørelse af 25.4.2013 rettet til Cypern om specifikke foranstaltninger til genoprettelse af finansiel stabilitet og bæredygtig vækst (EUT L 141, s. 32)