Language of document :

K. Chrysostomides & Co. LLC jt 24. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 13. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-680/13: K. Chrysostomides & Co. LLC jt versus Euroopa Liidu Nõukogu jt

(kohtuasi C-603/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: K. Chrysostomides & Co. LLC jt (esindaja: barrister P. Tridimas)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, eurorühm, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus;

rahuldada apellantide Üldkohtus esitatud nõuded;

mõista käesoleva apellatsioonimenetlusega ja Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulud välja vastustajatelt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid väidavad, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, kui ta:

leidis, et eurorühm ei nõudnud Küproselt neile kahju tekitanud meetmete võtmist või et neid meetmeid ei nõutud ELile omistatava toiminguga.

leidis, et EKP 21. märtsi 2013. aasta pressiteade ei tekitanud apellantidele kahju;

leidis, et teatavate muude aktidega ei nõudnud vastustajad Küproselt kahju tekitanud meetmete rakendamise jätkamist ja/või ei nõudnud nende kahju tekitanud meetmete vastuvõtmist, mis kehtestati kahju tekitanud dekreetidesse 30. juulil 2013 tehtud muudatustega;

leidis, et nõukogu otsusega 2013/2361 ei nõutud kõiki kahju tekitanud meetmeid;

järeldas, et selgelt ei olnud rikutud omandiõigust, mis on kaitstud EL põhiõiguste harta artikli 17 lõikega 1 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokolli nr 1 artikliga 1; samuti ei olnud selgelt rikutud õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet.

Apellandid väidavad, et kahju tekitanud meetmed ei vasta nõudele, et omandiõiguse piirangud peavad olema seadusega ette nähtud, ega proportsionaalsuse nõudele. Nad on seisukohal, et vastustajate käitumine tekitas õiguspärase ootuse, et nende väärtpaberite nimiväärtust kärpivate kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise meetmeid ei võeta. Nad leiavad, et Bank of Cypruse ja Laiki hoiustajaid ja/või aktsionäre diskrimineeriti muu hulgas võrreldes nende pankade hoiustajate ja aktsionäridega, mis asuvad teistes euroala liikmesriikides, kes said Küprosega sarnast finantsabi.

____________

1 Nõukogu 25. aprilli 2013. aasta otsus, mis on adresseeritud Küprosele ning käsitleb spetsiifilisi finantsstabiilsuse ja jätkusuutliku majanduskasvu taastamise meetmeid (ELT 2013, L 141, lk 32).