Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 24. septembrī Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-680/13 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC u.c./Eiropas Savienības Padome u.c.

(Lieta C-603/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC u.c. (pārstāvis: P. Tridimas, Barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka, Eurogrupa, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome, un Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu;

apmierināt prasījumus, kurus apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirzīja tiesvedībā Vispārējā tiesā;

piespriest atbildētājiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā apelācijas tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā:

konstatējot, ka Eurogrupa nav lūgusi Kiprai veikt pasākumus, kuri viņiem radījuši zaudējumus, vai ka šie pasākumi nav bijuši paredzēti ar rīcību, kas attiecināma uz Eiropas Savienību;

uzskatot, ka ECB 2013. gada 21. marta paziņojums presei nav radījis kaitējumu apelācijas sūdzības iesniedzējiem;

nospriežot, ka ar dažiem citiem aktiem atbildētāji nav lūguši Kiprai turpināt ieviest kaitējumu radījušos pasākumus un/vai nav lūguši pieņemt kaitējumu radījušos pasākumus, kuri ieviesti ar grozījumiem, kas 2013. gada 30. jūlijā veikti kaitējumu radījušajos dekrētos;

uzskatot, ka ne visi kaitējumu radījušie pasākumi bija pieprasīti ar Padomes Lēmumu 2013/236 1 ;

konstatējot, ka nav būtiski pārkāptas tiesības uz īpašumu, kas aizsargātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 1. punktā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantā, tiesiskās paļāvības aizsardzības un nediskriminācijas principi.

Apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka kaitējumu radījušo pasākumu ietvaros nav izpildīta prasība par to, ka tiesību uz īpašumu ierobežojumiem ir jābūt paredzētiem ar likumu, kā arī samērīguma prasība. Viņi uzskata, ka atbildētāju rīcība radīja tiesisko paļāvību, ka netiks veikti tādi rekapitalizācijas pasākumi, ar kuriem tiktu noteikts “diskonts” attiecībā uz viņu līdzekļiem. Apelācijas sūdzības iesniedzēji uzskata, ka viņi kā Bank of Cyprus un Laiki bankas noguldītāji un/vai akcionāri ir tikuši diskriminēti, tostarp salīdzinājumā ar banku noguldītājiem vai akcionāriem citās eurozonas dalībvalstīs, kuras saņēmušas finanšu palīdzību, kas ir līdzīga Kiprai piešķirtajai.

____________

1 Padomes Lēmums (2013. gada 25. aprīlis), kas adresēts Kiprai, par konkrētiem pasākumiem finanšu stabilitātes un ilgtspējīgas izaugsmes atjaunošanai (OV 2013, L 141, 32. lpp.).