Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 13 септември 2018 г. — C-eG/Finanzamt Z

(Дело C-574/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: C-eG

Ответник: Finanzamt Z

Преюдициални въпроси

Трябва ли при обстоятелства като тези по главното производство, при които организация на производителите по смисъла на член 11, параграф 1 и член 15 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (наричан по-нататък „Регламент № 2200/96“)1 доставя имуществени активи на производителите, които са нейни членове, в замяна на което тази организация получава от производителите плащания, които не покриват покупната цена на тези активи, да се приеме, че

a)    е налице замяна с доплащане на разликата в стойността на заменяните вещи, предвид факта че като насрещна престация за доставката производителите са поели договорно задължение към тази организация да ѝ доставят плодове и зеленчуци за срока за целевото ползване на получените имуществени активи, така че облагаемата основа на доставката да е покупната цена на инвестиционните стоки, която организацията на производителите е заплатила на предходните нейни доставчици?

б)    пълният размер на действително платената сума за доставката от оперативния фонд е „субсидия, пряко свързана с цената на тези доставки“ по смисъла на член 11, част А, параграф 1, буква а) от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година за хармонизиране на правните разпоредби на държавите членки относно данъка върху оборота (наричана по-нататък „Директива 77/388/ЕИО“)2 , поради което в данъчната основа се включва и размерът на финансовата помощ по смисъла на член 15 от Регламент № 2200/96, предоставена на оперативния фонд от компетентните органи в рамките на оперативна програма?

2)    В случай че отговорът на първия въпрос е в смисъл, че в данъчната основа се включват само плащанията от производителите, но не и задължението им за доставки и финансовата помощ, допуска ли член 11, част А, параграф 1, буква а) от Директива 77/388/ЕИО при посочените в първия въпрос обстоятелства основана на член 27, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО специална национална мярка, каквато предвижда член 10, параграф 5, точка 1 от Umsatzsteuergesetz (Закон за данъка върху оборота), съгласно която данъчната основа на доставките към производителите е покупната цена на инвестиционните стоки, платена от организацията на производителите на предходните нейни доставчици, тъй като производителите са свързани лица?

3)    При отрицателен отговор на втория въпрос, в сила ли е това правило също и в случаите, в които производителите имат право на пълно приспадане на ДДС, тъй като приспадането на ДДС върху инвестиционни стоки подлежи на корекция (член 20 от Директива 77/388/ЕИО)?

____________

1 ОВL 297, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 20, стр. 29

2 ОВ L 145, 1977 г., стр. 1.