Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhofs (Nemecko) 13. septembra 2018 – C-eG/Finanzamt Z

(vec C-574/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhofs

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: C-eG

Žalovaný: Finanzamt Z

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa za okolností, ako tých v konaní vo veci samej, podľa ktorých organizácia výrobcov v zmysle článku 11 ods. 1, článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 2200/961 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (nariadenie č. 2200/96) dodáva tovar jej členom a od výrobcov za to dostáva platbu, ktorá nepokrýva nákupnú cenu,

a)    vychádzať z výmeny s doplatkom, pretože sa výrobcovia za daný obrat voči organizácií výrobcov zmluvne zaviazali, že ju budú počas lehoty účelovej viazanosti zásobovať ovocím a zeleninou tak, že základom dane u tohto obratu je nákupná cena, ktorú subdodávateľom zaplatila organizácia výrobcov za investičný majetok?

b)    suma, ktorú prevádzkový fond za plnenie skutočne platí organizácii výrobcov, v plnej výške považovať za „dotáciu priamo súvisiacu s cenou tohto tovaru alebo služieb“ v zmysle článku 11 A ods. 1 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu (smernica 77/388/EHS)2 tak, že základ dane zahŕňa aj finančnú pomoc v zmysle článku 15 nariadenia č. 2200/96, ktorá sa prevádzkovému fondu poskytuje príslušnou inštitúciou z operačného programu?

2.    V prípade, ak po odpovedi na prvú otázku sa za základ dane majú považovať len platby uskutočnené výrobcami, nie ale povinnosť zásobovania a finančná pomoc: Bráni článok 11 A ods. 1 písm. a) smernice 77/388/EHS za okolností uvedených v otázke 1 vnútroštátnemu osobitnému opatreniu, akým je § 10 ods. 5 bod 1 Umsatzsteuergesetz (zákon o dani z obratu), ktorý je založený na článku 27 ods. 1 smernice 77/388/EHS, podľa ktorého základom dane z obratu je nákupná cena, ktorú subdodávateľom zaplatila organizácia výrobcu za investičný majetok, pretože výrobcovia sú blízkymi osobami?

3.    Pokiaľ bude odpoveď na druhú otázku záporná: Platí to aj vtedy, ak sú výrobcovia oprávnení k úplnému odpočtu dane zaplatenej na vstupe, pretože investičný majetok podlieha vyrovnaniu odpočítateľných čiastok (článok 20 smernice 77/388/EHS)?

____________

1 Ú. v. ES L 297, 1996, s. 1; Mim. vyd. 03/020, s. 55.

2 Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.