Language of document :

Иск, предявен на 12 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-637/18)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: K. Petersen и K. Talabér-Ritz)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

Да се обяви, че Унгария не е изпълнила задълженията си по силата на член 13, параграф 1 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 , като не е спазила всяка година, считано от 1 януари 2005 г., по систематичен и продължаващ начин дневната пределно допустима стойност на концентрацията на ПЧ10 в зоните на Будапеща (HU0001) и долината на Сайо (HU0008).

да се обяви, че Унгария не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 1 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, като не е спазила всяка година, считано от 11 юни 2011 г. ―с изключение на 2014 г. ― по систематичен и продължаващ начин, дневните пределно допустими стойности на концентрацията на ПЧ10 в зоната в областта на Печ (HU0006).

да се обяви, че считано от 11 юни 2010 г. Унгария не е изпълнила задължението си по член 23, параграф 1 във връзка с приложение  XV от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, предвидено по-специално във втора алинея от този член, периодът на превишаване на пределно допустимите стойности да бъде възможно най-кратък.

да се осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Считано от 1 януари 2005 г. дневната пределно допустима стойност на ПЧ10 е увеличена в две зони на качество на атмосферния въздух, а считано от 11 юни 2011 г. в още една зона. Въпреки това нарушение на член 13, параграф 1 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50, в разрез с предвиденото в член 23, параграф 1, втора алинея от Directiva 2008/50 Унгария не е приела никаква подходяща мярка в рамките на плановете за качество на атмосферния въздух, с цел периодът на превишаване на пределните стойности да бъде възможно най-кратък.

Неефикасността на въпросните мерки произтича, inter alia, от периода на превишаване на пределно допустимите стойност, от нивото и изменението на същите и от подробния анализ на плановете за качеството на атмосферния въздух, приети от унгарските власти.

____________

1     ОВ L 152, 2008 г., стр. 1.