Language of document :

Žaloba podaná dne 12. října 2018 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-637/18)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: K. Petersen a K. Talabér-Ritz, zmocněnkyně)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Maďarsko tím, že každoročně od 1. ledna 2005 systematiky a trvale nerespektovalo 24hodinovou mezní hodnotu platnou pro koncentraci částic PM10 v zónách Budapešť a okolí (HU0001) a údolí Slané (HU0008), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu1 ;

určil, že Maďarsko tím, že každoročně od 11. června 2011, s výjimkou roku 2014, systematiky a trvale nerespektovalo 24hodinovou mezní hodnotu platnou pro koncentraci částic PM10 v zóně Pětikostelí (HU0006), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu;

určil, že od 11. června 2010 Maďarsko neplní povinnost podle čl. 23 odst. 1 ve spojení s přílohou XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, stanovenou konkrétně ve druhém pododstavci citovaného odstavce, a sice aby bylo období překročení mezních hodnot co možná nejkratší;

uložil Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Od 1. ledna 2005 byla 24hodinová mezní hodnota částic PM10 překračována ve dvou zónách pro měření kvality ovzduší a od 11. června 2011 v jedné další zóně. Maďarsko navzdory tomuto porušení čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/50 a v rozporu s čl. 23 odst. 1 druhým pododstavcem téže směrnice nepřijalo v rámci plánů kvality ovzduší žádné náležité opatření, aby bylo období překročení mezních hodnot co možná nejkratší.

Neúčinnost dotčených opatření plyne mj. z doby překročení mezních hodnot, z jejich úrovně a trendu a z podrobné analýzy plánů kvality ovzduší přijatých maďarskými orgány.

____________

1     Úř. věst. 2008, L 152, s. 1.