Language of document :

Kanne 12.10.2018 – Euroopan komissio v. Unkari

(asia C-637/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Petersen ja K. Talabér-Ritz,)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin toteaa, että Unkari

–    on jättänyt noudattamatta ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan ja liitteessä XI oleviin säännöksiin perustuvia velvoitteitaan, koska se on 1.1.2005 alkaen joka vuosi systemaattisesti ja jatkuvasti rikkonut PM10 -pitoisuuksiin sovellettavia päivittäisiä raja-arvoja HU0001-Budapestin tasangon ja HU008-Sajó-laakson vyöhykkeillä

–    on jättänyt noudattamatta ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan ja liitteessä XI oleviin säännöksiin perustuvia velvoitteitaan, koska se on 11.6.2011 alkaen joka vuosi (vuotta 2014 lukuun ottamatta) systemaattisesti ja jatkuvasti rikkonut PM10 -pitoisuuksiin sovellettavia päivittäisiä raja-arvoja HU0006-Pécsin tasangon vyöhykkeellä

–    on jättänyt noudattamatta ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY liitteessä XV olevien säännösten mukaista ja direktiivin 23 artiklan 1 kohdan sekä erityisesti tämän säännöksen toisessa alakohdassa säädettyä velvollisuuttaan siihen, että raja-arvojen ylittymisaika on mahdollisimman lyhyt.

–    on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

PM10 -pitoisuuksia koskevat päivittäiset raja-arvot ovat 1.1.2005 alkaen ylittyneet kahdella ja 1.6.2011 alkaen vielä yhdellä ilmanlaatualueella näiden lisäksi. Tästä direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ja sen liitteen XI rikkomisesta huolimatta ja toisin kuin sen 23 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa on säädetty, Unkari ei ole toteuttanut ilmanlaatuohjelmien puitteissa toimenpiteitä, joiden avulla raja-arvojen ylittymisaika olisi voitu saada mahdollisimman lyhyeksi.

Kyseessä olevien toimenpiteiden tehottomuus on nähtävissä muun muassa raja-arvojen ylittymisen kestosta, arvojen tasosta ja muodostumisesta sekä, kun tutkitaan Unkarin viranomaisten hyväksymien ilmanlaatuhankkeiden yksityiskohdat.

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.