Language of document :

Tužba podnesena 12. listopada 2018. – Europska komisija protiv Mađarske

(predmet C-637/18)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Petersen i K. Talabér-Ritz, agenti)

Tuženik: Mađarska

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Mađarska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu1 u vezi s Prilogom XI. toj direktivi, time što nije sustavno i trajno svake godine, počevši od 1. siječnja 2005., poštovala 24-satnu graničnu vrijednost koja se primjenjuje na koncentraciju lebdećih čestica PM10 u zonama grada Budimpešte (HU0001) i doline rijeke Šajo (HU0008);

utvrdi da Mađarska nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu u vezi s Prilogom XI. toj direktivi, time što nije sustavno i trajno svake godine, počevši od 11. lipnja 2011. – s izuzetkom 2014. – poštovala 24-satnu graničnu vrijednost koja se primjenjuje na koncentraciju lebdećih čestica PM10 u zonama grada Pečuha (HU0006);

utvrdi da Mađarska od 11. lipnja 2010. ne ispunjava obvezu utvrđenu u članku 23. stavku 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu u vezi s Prilogom XV. toj direktivi, osobito u drugom podstavku tog članka, prema kojoj razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti treba biti što je moguće kraće;

naloži Mađarskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Počevši od 1. siječnja 2005. prekoračuje se 24-satna granična vrijednost PM10 u dvama zonama kvalitete zraka, a od 11. lipnja 2011. u još jednoj zoni. Bez obzira na tu povredu članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50 u vezi s njezinim Prilogom XI., Mađarska – protivno onomu što je utvrđeno u članku 23. stavku 1. drugom podstavku spomenute direktive – nije poduzela nijednu prikladnu mjeru u okviru planova za kvalitetu zraka kako bi razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti bilo što kraće.

Nedjelotvornost predmetnih mjera proizlazi, među ostalim, iz razdoblja prekoračenja graničnih vrijednosti, iz njihove razine i razvoja te iz detaljnog ispitivanja planova za kvalitetu zraka što su ih donijela nadležna mađarska tijela.

____________

1 SL 2008., L 152, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)