Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 12. oktobrī — Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-637/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāves: K. Petersen un K. Talabér-Ritz)

Atbildētāja: Ungārija

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, kopš 2005. gada 1. janvāra ik gadu sistemātiski un ilgstoši neievērojot dienas robežvērtību, kas ir piemērojama PM10 koncentrācijai Budapeštas apkaimē (HU0001) un Sajo ielejā (HU0008), Ungārija nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 1 13. panta 1. punktā saistībā ar tās XI pielikumu paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, kopš 2011. gada 11. jūnija ik gadu (izņemot 2014. gadu) sistemātiski un ilgstoši neievērojot dienas robežvērtības, kas ir piemērojamas PM10 koncentrācijai Pēčas apkaimē (HU0006), Ungārija nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. panta 1. punktā saistībā ar tās XI pielikumu paredzētos pienākumus;

atzīt, ka Ungārija kopš 2010. gada 11. jūnija nepilda pienākumu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 23. panta 1. punktā saistībā ar tās XV pielikumu, konkrēti atbilstoši minētā panta otrajai daļai gādāt, lai robežvērtību pārsniegšanas periods būtu iespējami īsāks;

piespriest Ungārijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopš 2005. gada 1. janvāra PM10 dienas robežvērtība tika pārsniegta divās gaisa kvalitātes zonās, un kopš 2011. gada 11. jūnija – vēl vienā zonā. Neraugoties uz šo Direktīvas 2008/50 13. panta 1. punkta saistībā ar tās XI pielikumu pārkāpumu, Ungārija – pretēji Direktīvas 2008/50 23. panta 1. punkta otrajai daļai – nav veikusi nevienu pienācīgu pasākumu saistībā ar gaisa kvalitātes uzlabošanas plāniem, lai robežvērtību pārsniegšanas periods būtu iespējami īsāks.

Par attiecīgo pasākumu neefektivitāti liecinot konkrēti robežvērtību pārsniegšanas ilgums, apmērs un norise, kā arī atziņas, kad gūtas, rūpīgi iepazīstoties ar Ungārijas iestāžu pieņemtajiem gaisa kvalitātes uzlabošanas plāniem.

____________

1 OV 2008, L 152, 1. lpp.