Language of document :

Beroep ingesteld op 12 oktober 2018 – Europese Commissie/Hongarije

(Zaak C-637/18)

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Petersen en K. Talabér-Ritz, gemachtigden)

Verwerende partij: Hongarije

Conclusies

vaststellen dat Hongarije niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1 , gelezen in samenhang met bijlage XI bij die richtlijn, doordat de grenswaarde voor de daggemiddelde PM10–concentratie sinds 1 januari 2005 jaarlijks stelselmatig en voortdurend wordt overschreden in de agglomeratie van Boedapest (HU0001) en de Sajó-vallei (HU0008);

vaststellen dat Hongarije niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50, gelezen in samenhang met bijlage XI bij die richtlijn, doordat de grenswaarde voor de daggemiddelde PM10–concentratie sinds 11 juni 2011 jaarlijks (met uitzondering van 2014) stelselmatig en voortdurend wordt overschreden in de agglomeratie van Pécs (HU0006);

vaststellen dat Hongarije sinds 11 juni 2010 niet voldoet aan de verplichting die in artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50, gelezen in samenhang met bijlage XV bij die richtlijn, is neergelegd en met name besloten ligt in de tweede alinea van dat artikel, volgens welke verplichting de periode van overschrijding van grenswaarden zo kort mogelijk wordt gehouden;

Hongarije verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Vanaf 1 januari 2005 wordt de dagelijkse grenswaarde voor PM10 in twee luchtkwaliteitszones overschreden, en vanaf 11 juni 2011 ook nog in een derde. Ondanks die inbreuk op artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50, gelezen in samenhang met bijlage XI bij die richtlijn, heeft Hongarije in strijd met artikel 23, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/50 als onderdeel van de luchtkwaliteitsplannen geen passende maatregelen getroffen, zodat de periode van overschrijding van de grenswaarde zo kort mogelijk kan worden gehouden.

Dat er geen effectieve maatregelen zijn genomen, blijkt onder meer uit de lengte van de periode van overschrijding van de grenswaarde, uit het aantal malen dat de grenswaarde wordt overschreden en hoe dat aantal zich ontwikkelt, alsmede uit een grondige bestudering van de luchtkwaliteitsplannen van de Hongaarse instanties.

____________

1 PB 2008, L 152, blz. 1.