Language of document :

Žaloba podaná 12. októbra 2018 – Európska komisia/Maďarsko

(vec C-637/18)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Petersen a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Maďarsko si tým, že každoročne od 1. januára 2005 systematicky a trvale nedodržiavalo dennú limitnú hodnotu platnú pre koncentráciu častíc PM10 v zónach mesta Budapešť (HU0001) a v údolí Sajó (HU0008), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe1 ;

určil, že Maďarsko si tým, že každoročne od 11. júna 2011 s výnimkou roku 2014, systematicky a trvalo nedodržiavalo dennú limitnú hodnotu platnú pre koncentráciu častíc PM10 v zónach mesta Pécs (HU0006), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe;

určil, že Maďarsko si od 11. júna 2010 neplní povinnosti podľa článku 23 ods. 1 v spojení s prílohou XV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, stanovenú konkrétne v druhom pododseku citovaného odseku, t. j. aby sa obdobie, keď sú limitné hodnoty prekročené čo najviac skrátilo;

zaviazal Maďarsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od 1. januára 2005 bola denná limitná hodnota častíc PM10 prekračovaná v dvoch zónach na meranie kvality ovzdušia a od 11. júna 2011 v ďalšej zóne. Maďarsko napriek tomuto porušeniu článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50 a v rozpore s článkom 23 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50 a v rozpore s článkom 23 ods. 1 druhým pododsekom tej istej smernice neprijalo v rámci plánov kvality ovzdušia žiadne náležité opatrenia, aby sa obdobie, keď sú limitné hodnoty prekročené čo najviac skrátilo.

Neúčinnosť dotknutých opatrení okrem iného vyplýva z obdobia prekročenia limitných hodnôt, z ich úrovne a vývoja a z podrobnej analýzy plánov kvality ovzdušia prijatých maďarskými orgánmi.

____________

1 Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1.