Language of document :

Talan väckt den 12 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-637/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Petersen och K. Talabér-Ritz)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG1 av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till det direktivet, genom att varje år sedan den 1 januari 2005 på ett sätt som varit systematiskt och bestående över tid överskrida gällande dygnsgränsvärden för koncentration av PM10-partiklar i områdena Budapest (HU0001) och Sajó-dalen (HU0008),

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till det direktivet, genom att varje år sedan den 11 juni 2011 (med undantag för år 2014) på ett sätt som varit systematiskt och bestående över tid överskrida gällande dygnsgränsvärden för koncentration av PM10-partiklar i området Pécs (HU0006),

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1, särskilt andra stycket, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XV till det direktivet, genom att inte, på ett sätt som varit systematiskt och bestående över tid, från och med den 11 juni 2010 (med undantag för år 2014) säkerställa att perioden av överskridande av gränsvärdena hålls så kort som möjligt, och

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sedan den 1 januari 2005 har dygnsgränsvärdena för koncentration av PM10-partiklar överskridits i två luftkvalitetszoner och från och med den 11 juni 2011 i ytterligare en luftkvalitetszon. Ungern har inte endast åsidosatt artikel 13.1 i direktiv 2008/50, utan har även underlåtit att föreskriva lämpliga åtgärder i luftkvalitetsplanerna för att säkerställa att perioden av överskridande av gränsvärdena hålls så kort som möjligt, vilket strider mot bestämmelserna i artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50, jämförd med bilaga XI till det direktivet.

De aktuella åtgärdernas ineffektivitet framgår bland annat av längden på perioden av överskridande av gränsvärdena och av gränsvärdenas nivå och utveckling samt av en ingående undersökning av de luftkvalitetsplaner som antagits av de ungerska myndigheterna.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1).