Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 13 юли 2018 г. по дело T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali и др./Съвет на Европейския съюз и др.

(Дело C-598/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Съвет на Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, И. Гюров)

Други страни в производството: Eleni Pavlikka Bourdouvali и други, Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа, представлявана от Съвета на Европейския съюз, Европейски съюз, представляван от Европейската комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която Общият съд отхвърля възражението за недопустимост на Съвета, повдигнато по отношение на Еврогрупата,

да осъди ответниците да заплатят съдебните разноски в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

В жалбата си Съветът иска отмяна на частта от обжалваното съдебно решение, в която Общият съд отхвърля възражението му за недопустимост, повдигнато по отношение на Еврогрупата, и изтъква следните основания:

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е решил, че Еврогрупата е „образувание на Съюза, формално създадено с Договорите“,

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е отхвърлил възражението за недопустимост на Съвета, без обаче да е посочил нито едно „правомощие“, предоставено на Еврогрупата с Договорите,

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че уважаването на възражението за недопустимост на Съвета би довело до „установяване в правния ред на самия Европейски съюз на образувания, чиито актове и действия не могат да породят отговорност за Европейския съюз“.

____________