Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. července 2018 ve věci T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali a další v. Rada Evropské unie a další

(Věc C-598/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Eleni Pavlikka Bourdouvali a další, Evropská komise, Evropská centrální banka, Euroskupina, zastoupená Radou Evropské unie, Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil části napadeného rozsudku, ve kterých Tribunál zamítá námitku nepřípustnosti vznesenou Radou ve vztahu k Euroskupině;

uložil odpůrcům náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek Rady zní na zrušení částí napadeného rozsudku, ve kterých Tribunál zamítá námitku nepřípustnosti vznesenou Radou ve vztahu k Euroskupině a je založen na následujících důvodech:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že Euroskupina „je subjektem Unie formálně zřízeným Smlouvami“;

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl námitku nepřípustnosti Rady, přičemž neuvedl „pravomoci“ svěřené Euroskupině Smlouvami;

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že vyhovění námitce nepřípustnosti vznesené Radou by vedlo ke „zřízení v rámci právního řádu Unie subjektů, jejichž akty a jednání by nemohly založit odpovědnost Unie“.

____________